Общината иска да придобие безвъзмездно правото на собственост върху имота на бившата гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“, за да реализира социални дейности. Имотът е частна държавна собственост и е предоставен за управление на областния управител, който през януари е изразил положителното си становище по искането.
Местният бюджет може да задели пари за ремонт и поддръжка на имота с цел преустройство в заведение за различни общински дейности - предоставяне за ползване на НПО, социални и образователни дейности. Освен това разполага с необходимия административен капацитет, с който да участва в различни програми на Министерството на труда и социалната политика, както и в оперативните програми на Европейския съюз, е посочено в мотивите на предложението на кмета Пламен Стоилов, което предстои да срещне одобрението на съветниците на предстоящата сесия.