Акциите от увеличението на капитала на „Свинекомплекс Николово“ излизат на Българска фондова борса от днес. Книжата ще се търгуват на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции.
Размерът на емисията преди увеличението е 1 500 000 лв., размерът на увеличението е 1 125 000 лв., като размерът на емисията след увеличението е 2 625 000 лв. Номиналната стойност на една акция е 1 лв. Акциите са обикновени поименни, безналични с право на глас.
Увеличението на капитала беше извършено със собствени средства на дружеството. Новите акции ще бъдат разпределени между настоящите акционери, съразмерно на участието им в капитала преди увеличението
Най-големият акционер в „Свинекомплекс Николово“ АД, притежаващ 55.14% от капитала, е „Лаудис интернационал“ ООД.
Дружеството е сред рядко търгуваните на БФБ-София, като последната сделка е от 30 януари тази година на цена 2.345 лв. за брой. Това прави пазарна капитализация за дружеството от 3.517 млн. лв. Въведените в търговската система оферти не предполагат скорошно сключване на сделка. В момента тези акции се търсят по 0.011 лв., а се предлагат по 2.38 лв.
Управителният съвет вече има правомощия да увеличава по своя инициатива капитала на дружеството до 10 млн. лева в следващите 5 години. В този период УС ще има възможност да емитира и по-сложни финансови инструменти като конвертируеми облигации /книжа, които дават право на гарантиран годишен доход за определен период, след което се преобразуват в обикновени акции/ и варанти, даващи право да се запишат акции от следващо увеличение на капитала.
„Свинекомплекс Николово“ АД отчете 16% ръст на продажбите до 10 млн. лв. за 2012 г. Печалбата се увеличи до 481 хил. лв., спрямо 59 хил. лв. година по-рано.