Най-големият проблем на съдебната система към настоящия момент е изключително ниското доверие на гражданите към нея и за преодоляването му трябва да се положат максимални усилия. С това приключва годишния си доклад за изминалата 2015 година председателят на Русенския районен съд Пламен Ченджиев. 
Мерките, които новоизбраният ръководител на първоинстанционния съд набелязва, са партньорства с неправителствени организации, обявяване на дни на отворените врати и срещи с ученици, на които да се обяснят последиците от притежанието и употребата на наркотици. Впрочем такива мероприятия традиционно намират място в докладите, а в тях неотменно се посочва и задълбочаване на работата с медиите за по-голяма прозрачност. В повечето случаи обаче те остават само пожелателни.
Според съдия Ченджиев през 2016 година Районният съд трябва да положи усилия за по-малко отменени или изменени от по-горните инстанции решения и присъди. Иначе отчита, че 92.5% от делата са приключили в срок до 3 месеца. От всички 10 668 граждански и наказателни дела през 2015 година са били просрочени едва 10. 
В доклада фигурира и името на отстранения от работа през март съдия Николай Стефанов, който бе задържан на 14 февруари, а срещу него тече дело за поискан подкуп. Отчетът обаче посочва единствено, че той е правораздавал до 15 февруари, както и суха статистика около делата, които е разгледал.