През декември 2015 г. промишленото производство нараства с половин процент спрямо ноември и с 1.6% спрямо същия месец на 2014 г. Това показват предварителните данни на националната статистика.
Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.9%, в добивната промишленост - с 0.7%, и в преработващата промишленост - с 0.1%. По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.7%. Най-голям спад е регистриран при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15.6%.
На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 4.5%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.2%, и в добивната промишленост - с 1.4%. 
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 18.1%, изделия от други неметални минерални суровини - с 16.2%, превозни средства, без автомобили - с 14.4%, електрически съоръжения - с 11.2%. 
Намаление е отчетено при: обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 13.2%, химични продукти - с 10.7%, основни метали - с 10.6%, тютюневи изделия - с 10.5%.