Силно четвърто тримесечие на годината извежда на печалба за 2015 г. „Свинекомплекс Николово“, става ясно от предварителния, неодитиран финансов отчет на дружеството, представен на фондовата борса. След като до края на септември предприятието беше на загуба със 700 хил. лева, то приключва миналата година на плюс, макар и минимален - 79 хил. лева.
Само през четвъртото тримесечие са реализирани приходи за 1,8 млн. лева и то при значителен марж на печалбата. Така дружеството, което бе на загуба от собствена дейност към 30 септември, сега излиза на плюс с 230 хил. лева. Общите продажби за годината все пак намаляват значително в сравнение с 2014 г. - с почти 2 млн. лева.
Според доклада на мениджмънта, изминалата 2015 г. се отличава с висока цена на комбинираните фуражи, съчетана с по-ниски цени на живи животни заради вноса на евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар. Средната реализационна цена е 2.59 лв./кг живо тегло, която е с една четвърт по-ниска от миналогодишната. Угоените прасета се продават по 2.24 лв./кг, а подрастващите - по 3.00 лв.кг. Средната продажна цена, сравнена със средната за 2014 г. отчита намаление от 0.74 лв./кг. 
През 2015 г. реализирането на живи животни е нараснало с 97 тона. Приходите от продажбите им обаче са с 1.3 млн. лева по-малко.
За изхранването на наличното поголовие са изразходвани 6184 тона комбинирани фуражни смески на стойност 3,321 млн.лв.
Високата цена на фуража и ниската продажна цена изправя предприятието до постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи свързани с дейността му, се казва в доклада.