Русенската икономиката регистрира впечатляващ ръст през 2014 г., надминаващ в пъти средния за страната. Това показват данните на Териториално статистическо бюро „Север“ за стопанската активност през по-миналата година.
11 082 нефинансови предприятия от област Русе са предоставили годишен отчет за дейността си през 2014 г. Те са с 1.6% повече или със 171 повече отколкото предходната година. В тях са реализирани нетни приходи от продажби за 6,401 млрд. лв. или с 4.3% над резултата от 2013 г. Произведената продукция е за 3,971 млрд. лева, което е с 9.9 на сто повече от предходната година. Още по-голяма е разликата по отношение на реализираната печалба. За 2014 г. тя е 341 млн. лева., при 306 млн. лева или с 11,4% по-малко през 2013 г. За сравнение, икономиката на България отчете ръст от 1.7% за 2014 г.
Положителен финансов резултат са отчели 7747 предприятия в Русенско, предприятията със загуба са 1915, а тези с нулев резултат - 1420. В сравнение с предходната стопанска година относителният дял на фирмите с отчетена печалба нараства с 1.5 процентни пункта, при тези със загуба намалява с 1.8 пункта, а делът на предприятията с нулев финансов резултат нараства с 0.3%. 
Значителен дял от икономически активните нефинансови предприятия осъществяват дейността си в община Русе. През 2014 г. техният относителен дял достига съответно 83.9% от общия брой предприятия, 86.8% от обема на нетните приходи и 81.6% от произведената продукция за областта.
Делът на предприятията, приключили годината с печалба, се движи между 68.7% за община Русе и 80.9% - за община Сливо поле. В най-голямата община остава и най-висок делът на предприятията, приключили финансовата година със загуба - 18.1% от общия брой, докато в община Ценово в тази група попадат 10.1% от работещите през годината фирми.
През 2014 г. микропредприятията (до 9 заети лица) са 10 145, или 91.5% от всички нефинансови предприятия, представили годишен отчет за дейността си. Произведената в тях продукция по текущи цени възлиза на 738 млн. лв., или 18.6% от общия обем за областта, като е отчетен ръст от 11.6% спрямо 2013 година. В микропредприятията работят 29.7% от заетите. Предприятията от тази група приключват 2014 г. с обща печалба в размер на 103 млн. лева. 
Малките предприятия (между 10 и 49 заети) са 734. В тях е произведена продукция по текущи цени за 790 млн. лв., или с 4.0% повече от 2013 г., и работят 22.8% от общия брой заети лица. Тези предприятия приключват 2014 г. с положителен финансов резултат от 68 млн. лева.
Средните предприятия (между 50 и 249 заети) произвеждат 36.9% от продукцията за областта и в тях са ангажирани 28.8% от заетите. Общият финансов резултат за тази група е печалба в размер на 91 млн. лева.
Големите предприятия (с 250 и повече заети) формират 24.6% от общо произведената продукция, генерират близо 15.4 на сто от нетните приходи от продажби и в тях работят 18.7% от всички заети лица в икономиката на област Русе.