Универсалните пенсионни фондове (УПФ), в които задължително се осигуряват работещите в най-масовата трета категория труд, постигат  през 2015 г. среднопретеглена номинална доходност от 1,91%. Това показват актуалните данни на Комисията за финансов надзор (КФН).
Професионалните пенсионни фондове, в които се осигуряват работещите в първа и втора категория труд, изпращат 2015 г. със средна претеглена възвръщаемост от 1,82 на сто, а доброволните фондове, които формират т.нар. трети стълб на пенсионната система, отчитат доходност от 2,43%.
Сред УПФ-тата само този на „Алианц България“ регистрира отрицателна доходност - от 0,03%. Всички останали УПФ-та изпращат годината на плюс, като най-висока е доходността, отчетена от УПФ „Съгласие“ - 4,66%. 
При професионалните пенсионни фондове отново „Алианц България“ записва отрицателна възвръщаемост - от 0,18%, а фондът на „ЦКБ-Сила“ отчита най-висока - от 4,21%.
Единственият доброволен пенсионен фонд по професионални схеми - този на „ДСК-Родина“, в който по избор могат да се осигуряват допълнително работещите в първа и трета категория труд, изпраща миналата година с доходност от 0,76 на сто.
При доброволните пенсионни фондове най-висока е доходността на „Съгласие“ - 5,81%, а най-ниска - отново на „Алианц България“. Тук всички фондове отчитат положителна доходност.