Най-характерна черта за пазара на земеделски земи в община Борово през 2015 г. бе неговата статичност при не особено високи обороти. За разлика от почти всички останали общини в Русенска област тук цените на нивите в повечето землища не претърпяха съществени промени, като същото се отнася и за величината на рентите и наемите. Това коментира в обзорен анализ за миналата година специализираната компания за търговия със земеделска земя “Русе ленд”.
През миналата година се наблюдава диференциация при офертите, в зависимост от различната категория на земята, варираща между II-а и VII-а. По-оживено се търгуват земеделските имоти в землищата на Горно Абланово и Борово, предвид по-големия им размер и респективно повишеното предлагане. Тук търсенето и предлагането са в равновесие при нива около 950 лв./дка. Изключения в положителна посока имаше само за парцели, необременени с дългосрочни арендни договори.
Изплащаните ренти бяха около 45 лв./дка. В селата Екзарх Йосиф и Обретеник се реализираха по-малко на брой сделки при средни цени около 920 лв./дка, като и тук продавачите очакваха малко по-високи цени, но много рядко ги постигаха, казват от “Русе ленд”. 
Земеделската земя в Брестовица и Волово върви около 900 лв./дка при по-слаб интерес и покупки предимно от по-големите арендатори в района. Собствениците получават ренти по 40 лв./дка. 
Най-слаб за региона остава интересът към нивите в Батин, особено при тези с по-ниска категория. Сделките тук се сключват между 800 и 900 лв./дка. 
Прави впечатление, че при много от търгуваните в Боровска община парцели има големи необработваеми части, които допълнително смъкваха продажните цени. За 2015г. варираха около 920 лв./дка средно за общината. Основните купувачи за региона през 2015 г. бяха големите инвестиционни фондове, които се възползваха от факта, че в Боровско цените останаха най-ниски за Русенска област. Към края на годината и тук се наблюдава засилен интерес, включително и от местни земеделски производители, но предимно за неангажирани площи. 
Много от арендаторите в района, наели ниви при високи нива на арендното плащане, предимно на търгове, в момента изпитват съществени затруднения. Ето защо средната цена на рентата в Боровско през 2015 г. беше около 45 лв./дка. 
Като цяло търговията със земеделска земя в региона има потенциал за растеж, но той все повече ще зависи от качеството на парцелите, както и най-съществено от получените добиви и съответно изкупните цени на продукцията. Не без значение е и факторът конкуренция между земеделските производители в общината, коментират от “Русе ленд”.