Обществена поръчка за охрана със сигнално-охранителна техника на до 180 общински обекта за срок от една година обяви общината. В момента обектите са 55, но прогнозната стойност от 66 000 лева без ДДС е планирана на база максимален брой обекти. 
Оферти ще се приемат до трети февруари, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря, като критерият за възлагането на поръчката е най-ниска цена.