Омбудсманът на Република България и Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество. Основна цел на партньорството е защита правата на децата с приоритет към: гарантиране достъпа на децата и младежите до правосъдие; развиване и укрепване капацитета на институцията на омбудсмана за осъществяване на независим мониторинг за реализиране правата на децата в България; повишаване на информираността и чувствителността на обществото за познаване и спазване правата на децата, съобщиха от пресофиса на омбудсмана.

Меморандумът подписаха г-жа Мая Манолова, омбудсман на Република България и Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България.

„Поздравявам институцията на омбудсмана за готовността да се ангажира с най-уязвимите деца – децата в корекционните институции. Вярвам, че проверката на социално-педагогическите и възпитателните интернати и докладът, който беше изготвен, ще постигнат реални резултати за гарантиране правата на децата и ускоряване реформата за детското правосъдие“, заяви Мария Хесус Конде и добави, че приветства готовността на Манолова да се застъпи за повишаване информираността на децата за възможността да изпращат сигнали до институцията на омбудсмана и да се ангажира с разглеждането им.

„Притеснена съм от темповете, с които се работи по реформата в детското правосъдие и закриването на социално-педагогическите и възпитателни интернати. Проверката, която направихме, установи сериозни пропуски в грижата за децата, сред които насилие и липса на адекватно образование. Какво бъдеще ще имат тези деца когато излязат навън – травматизирани и необразовани?“, каза Мая Монолова и добави, че е готова да работи заедно с УНИЦЕФ в партньорство с всички заинтересовани страни, за да се гарантира най-добрия интерес на децата.

Областите на сътрудничество между омбудсмана и УНИЦЕФ включват:

насърчаване на междуинституционалното сътрудничество и взаимодействие за реализиране правата на децата и отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушаването на тези права; установяване и разпространение на добри практики на сътрудничество между държавни и общински органи, неправителствени организации и деца и млади хора за насърчаване прилагането на правата на децата; повишаване на институционалния капацитет и професионална квалификация на администрацията на омбудсмана в областта на правата на детето, наблюдение на прилагането на правата на уязвими групи деца и реакцията при индивидуални жалби за нарушаване на права на децата;

работа по изпълнение функциите на Национален превантивен механизъм в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание – с фокус върху всички институции, в които деца биват задържани, ограничавани или лишавани от свобода; развиване и укрепване на капацитета на институцията на омбудсмана за разглеждане на индивидуални жалби и петиции и провеждане на разследвания, включително такива, подадени от името на или директно от деца.

Омбудсманът и УНИЦЕФ споделят разбирането, че поради особения си статут децата са уязвими, когато техните права са нарушени и затова имат нужда от специализирани органи и адаптирани правила и процедури, които да гарантират навременни и ефективни правни средства за защита. Партньорите отчитат, че действителен напредък в благосъстоянието и закрилата на децата може да бъде постигнат само чрез активната съвместна работа и сътрудничество между държавните органи, местната власт, бизнеса и гражданското общество.