Правителството добави в списъка на регулираните професии в България професията „лекарски асистент“.
Включването й в този списък отговаря на изискванията в системата на здравеопазването и на законовите изисквания за регулирана професия по Закона за признаване на професионални квалификации.

Приети бяха и нови наредби за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Архитектура“ с професионална квалификация „Архитект“ и по специалността „Ветеринарна медицина“.

Наредбите, с които се определят държавните изисквания към образованието на бъдещите архитекти и ветеринарни медици, са разработена на базата на световните тенденции в тези области, както и на изменената Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионалните квалификации.

Нововъведенията са свързани с допълване на академичното обучение с професионален стаж, въвеждане на възможност за изразяване на продължителността на учебната програма освен в брой часове и в кредити по Системата за натрупване и трансфер на кредити, както и с изискване за професионална преддипломна практика по специалността.