Първоначалната регистрация, промяната на регистрацията и отчисляването на земеделската и горската техника, включително на превозните средства и машините за земни работи, както и техническите прегледи вече се извършват от Областните дирекции „Земеделие“, съобщи вчера ОДЗ-Русе. Промяната се налага със закриването на Контролно-техническа инспекция /КТИ/ и нейните регионални служби от 1 януари 2016 г.
До влизането в сила на измененията в съответните подзаконови нормативни актове се приемат заявления по образците по Наредба 7 от 2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горската техника и машини за земни работи, съобщава ОДЗ-Русе.
В 14-дневен срок, считано от 11 януари 2016 г., издадените в периода 04.01. - 08.01.2016 г. свидетелства за регистрация, талони за технически преглед и табели с регистрационен номер се преиздават от Областните дирекции „Земеделие“ в съответствие с чл.11 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Такса не се събира.
До влизането в сила на тарифата по чл.17, ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, таксите за дейностите по закона се заплащат по банков път по сметка на Областна дирекция „Земеделие“, съответно на Министерство на земеделието и храните.