До 1 април земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане за дейности, свързани с опазване на земите от замърсяване. Помощите се изплащат годишно на кандидати по Мярка 214 „Агроекологични плащанния“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Кандидатстването е в общинските служби по Земеделие по местоживеене на кандидата. Размерът на компенсаторното плащане, което може да получи един кандидат, е до 182 евро на хектар.
За да получат субсидията, стопаните трябва да са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол и да притежават минимум 0,5 хектара собствена или наета земя. Те трябва и да изпълняват определена агро-екологична дейност за период от 5 години. Задължително от тях се изисква също да спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние на територията на цялото стопанство, регламентирани със заповед на министъра на земеделието и храните. Стопаните трябва да поддържат растителна покривка през зимата на минимум 50% от цялата земеделска площ и да не разорават почвите преди 1 април.