До края на тази година и в началото на 2016 г. условията за външната търговия на България ще се влошат, а прирастът на брутния вътрешен продукт ще остане близък до наблюдавания през първата половина на 2015 г. Това прогнозира Българска народна банка (БНБ) в своето трето за тази година тримесечно издание „Икономически преглед“.
Икономическият екип на централната банка прави тази своя оценка на база очаквания по-слаб растеж на глобалната икономическа активност и на световната търговия през 2015 г. спрямо 2014 г.
Допусканията са, че това вероятно ще доведе до по-слабо нарастване на годишна база на външното търсене на български стоки и услуги през четвъртото тримесечие на 2015 г. и през първото тримесечие на 2016 г. Прогнозата на БНБ се подкрепя и от очакванията за динамиката на цените на основните суровини и храни, които да продължат да падат.
Независимо от тенденциите към забавяне на растежа на световната икономика и към понижаване на международните цени на основни групи стоки износът и вносът на България в номинално изражение нарастват на годишна база. 
За периода януари-октомври 2015 г. ръстът на износа е 5,9%, а този на вноса - 1,1%. За десетте месеца на годината дефицитът по търговското салдо се свива с 26,3% на годишна база.