През следващите три години трябва да очакваме ръст на инфлацията, спад на безработицата и ускоряване на българската икономика, стимулирано най-вече от вътрешното търсене, а не от износа. Това прогнозира Българска народна банка във втория си за годината „Икономически преглед“. 
Според БНБ, повишението на цените на петрола на международните пазари ще бъде фактор за увеличение на потребителските цени през следващите месеци. Базисната инфлация се очаква също да следва тенденция към плавно повишение в резултат най-вече от динамиката на цените на услугите. Административно определяните цени ще бъдат друга група с положителен принос за общата инфлация вследствие главно на увеличението на акцизната ставка върху тютюневите изделия от началото на 2018 г. и поскъпването на водоснабдителните услуги през периода 2018-2019 г. През 2019-2020 г. се очаква инфлацията слабо да се забави.
БНБ очаква растежът на българската икономика в реално изражение да се ускори спрямо 2017 г. с основен принос на вътрешното търсене и очакваното ускоряване на правителственото потребление и на публичните инвестиции. Отрицателният принос на нетния износ се очаква слабо да се разшири спрямо 2017 г., което ще отразява ускоряването на растежа на вноса при запазване на висок темп на растеж на износа на стоки и услуги.
През 2019-2020 г. се очаква темпът на растеж на реалния БВП в България да се задържи на ниво от около 4%, като вътрешното търсене ще остане основен фактор за динамиката му. Разполагаемият доход на домакинствата ще продължи да нараства поради подобряване на условията на пазара на труда, което ще се изразява в спад в равнището на безработица и повишение на заетостта и на заплатите. Очакваното забавяне в нарастването на броя заети поради демографски фактори ще бъде причина растежът на частното потребление да следва тенденция към плавно забавяне.