Дъщерните фирми формират близо 30% от приходите от собствена дейност на групата и над 3/4 от печалбата на „Параходство БРП“ за деветте месеца на тази година, става ясно от предварителния консолидиран отчет на дружеството, представен на фондовата борса. Общите продажби възлизат на 17,44 млн. лева, от които 12,36 млн. лева са на самото параходство, и то с включените в тази сума свързани сделки. 
Дъщерните дружества имат все по-голяма тежест при формиране на печалбата на БРП. За деветмесечието групата реализира положителен финансов резултат от 1,73 млн. лева. Сумата е по-малка от тази в неконсолидирания отчет, където БРП отчете 1,11 млн. лева печалба. Тя обаче беше резултат най-вече от изплатените от дъщерните фирми дивиденти за миналата година в размер на 738 хил. лв. Без тях финансовият резултат на параходството би се смалил до едва 406 хил. лева. 
БРП притежава по 100% от „Интерлихтер Словакия“ и „Блу Сий Хорайзън“ /Република Сейшел/ и „Порт Инвест“, което преди време получи концесия за пристанището в Лом. Компанията е собственик на 94,25% от акциите в „Маяк-КМ“, 55% в „Порт Пристис“, 41% във „Ви Ти Си“ и дял в „Интерлихтер - Будапеща“.
БРП притежава 50% в съвместното с БМФ дружество „Варнафери“, извършващо фериботни превози до Русия, което, както стана ясно миналата седмица, търпи сериозни загуби. Затова се наложи параходството да му налее свежи пари, участвайки в увеличението на капитала му с над 5 млн. лева. Останалите инвестиции в дъщерни компании обаче явно се отплащат доста добре.