Близо 300 земеделски стопани в региона ще получат писма от офиса на НАП в Русе. В тях приходната администрация им напомня, че до края на годината трябва да декларират получените от тях субсидии за миналата година, защото не са ги отразили в подадените си годишни данъчни декларации. Общо недекларираните субсидии са близо 85 000 лв.
Съгласно Закона за данък върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, трябва да се декларират през 2015 г. в годишна данъчна декларация по чл. 50, като получени доходи през 2014 г. За приходите от субсидии следва да се внесе и дължимият данък. В писмата заедно с уведомлението е приложена и  брошурата на НАП „Данъци и осигурителни вноски на земеделските стопани“.
През тази седмица ще премине и декемврийската телефонна кампания на русенските приходни служители. В нея на 133 граждани ще бъде напомнено, че все още не са внесли задълженията си по чл. 50 от ЗДДФЛ, които са общо за 147 954 лв. На 144 работодатели ще бъде обърнато внимание, че изостават с внасянето на авансовия данък на наетите от тях лица.