Европейската комисия прие в края на миналата седмица ключов инвестиционен пакет за морския сектор, рибарството и аквакултурите в България. За периода 2014 -2020 година общата сума по програмата от около 113 милиона евро включва над 88 милиона евро от фондовете на ЕС.
"Тези над 200 милиона лева означават по-сигурна работа и доходи за хиляди рибари, по-стабилни рибни запаси, по-чисти морски и речни води. От това ще спечелят всички, заети в рибния сектор, а до трапезата на българите ще стига повече и по-качествена риба. С одобрението на тази програма пълният пакет от европейско финансиране до 2020 г. в размер на 32 млрд. лева е на разположение на страната ни. Очаквам час по-скоро тези пари да се превърнат в успешни проекти, които променят живота на хората към по-добро", заяви Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор "Бюджет и човешки ресурси", съобщиха от ЕК.
В своето приветствие за приемането на пакета комисарят по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела подчерта приноса на програмата за устойчивия растеж: „С поставения върху икономическата, екологичната и социалната устойчивост акцент инвестиционният пакет гарантира влагането на средствата в проекти с дългосрочни резултати. Българските риболовци и рибовъдни стопани, както и риболовните общности ще разполагат с по-голяма сигурност и повече възможности за работни места и устойчив растеж.“
Приетата оперативна програма (ОП) е в съответствие с приоритетите на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), както и с общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика на ЕС. Тя ще насърчава устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите; ще стимулира също действия за популяризиране на т. нар. син растеж, знания и умения в морския сектор.
По-специално финансирането ще допринесе за ограничаване на въздействието от риболовните дейности върху морската околна среда и за увеличаване на биоразнообразието. То ще гарантира равновесието между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов. Програмата е насочена също така към насърчаването на икономическата и екологичната устойчивост на аквакултурите и преработвателния сектор. Средствата ще бъдат влагани в проекти, осигуряващи по-добро препитание на риболовните общности, например чрез създаване на водени от общностите групи за местно развитие (ВОГМР) и местни инициативни рибарски групи (МИРГ).
Общият размер на публичния бюджет е 113,5 милиона евро. Общият размер на вноската от ЕФМДР е 88 милиона евро.
Основните акценти в оперативна програма „Рибарство“ в България са Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите: 25,5 милиона евро; Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите: 36,2 милиона евро; Насърчаване на изпълнението на общата политика в областта на рибарството: 12,4 милиона евро; По-висока заетост и териториално сближаване: 17,8 милиона евро; Насърчаване на предлагането на пазара и преработката: 12,7 милиона евро; Изпълнение на интегрираната морска политика: 3,3 милиона евро; Техническа помощ: 5,5 милиона евро.
„Европейски фонд за морско дело и рибарство — оперативна програма за България“ (ЕФМДР-ОП) цели постигане на ключови национални приоритети за развитие, както и на целите от „Европа 2020“. ОП отразява основната реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и подкрепя изцяло приоритетите, заложени в Регламента за ЕФМДР. Основните цели на ОП включват по-голяма конкурентоспособност на аквакултурите и преработвателния сектор, жизнеспособност на морския риболов и устойчиво развитие на традиционно зависимите от риболова региони. Програмата обхваща също така необходимостта от опазване и рехабилитация на морската околна среда и обитаващите я живи ресурси, контрол на риболовните дейности, събиране на данни за риболова и по-добра осведоменост за състоянието на морската околна среда.
ОП ще бъде съсредоточена върху следните приоритети:
25 514 500 EUR, или 22,47 % от общия размер на средствата по ОП целят гарантиране на жизнеспособността и устойчивото развитие на рибарството в България, както и опазване на рибните/морските ресурси (Приоритет на Съюза 1). В т.ч. инвестиции за осъвременяване на риболовната инфраструктура, опазване и възстановяване на морското биоразнообразие, насърчаване на иновациите, събиране на морски отпадъци, развитие на допълнителни дейности/нови форми на приходи за риболовците. Те могат да включват също окончателно прекратяване на риболовните дейности и инвестиции на борда на плавателните съдове за подобряване на селективността при риболовните приспособления.
36 215 000 EUR, или 31,89 % от общия размер на средствата по ОП целят насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите (Приоритет на Съюза 2). По тази приоритетна ос ЕФМДР ще подкрепя продуктивни инвестиции в аквакултури, както и инвестиции за подобряване на конкурентоспособността на сектора и неговата жизненост.
12 414 578 EUR, или 10,93 % от общия размер на средствата по ОП се отпускат за насърчаване на изпълнението на ОПОР (Приоритет на Съюза 3) чрез събиране и управление на данни и чрез оказване на подкрепа за наблюдението, контрола и изпълнението.
17 858 824 EUR, или 15,72 % от общия размер на средствата по ОП се отпускат за поддържане на икономическата и социалната устойчивост на рибарството и аквакултурите в България, създаването и разнообразяването на работните места във и извън тези сектори, както и устойчивата експлоатация на съответните продукти (Приоритет на Съюза 4) посредством прилагане на обхватни стратегии за местно развитие.
12 706 991 EUR, или 11,19 % от средствата по ОП ще бъдат вложени в мерки за насърчаване на предлагането на пазара и преработката (Приоритет на Съюза 5).
3 333 333 EUR, или 2,93 % от средствата по ОП ще бъдат вложени в мерки по линия на интегрираната морска политика на ЕС (Приоритет на Съюза 6), целящи подобряване на осведомеността за морската околна среда и развитието на обща среда за обмен на информация (CISE).
5 500 000 EUR, или 4,84 % от средствата по ОП се отпускат за техническа помощ с цел осигуряване на ефикасно управление на средствата от ЕС, включително подкрепа за мерки за публичност и осведомяване, както и оценки.