Общината планира да развие патронажна грижа за бременни, новородени и деца до 3 години в рамките на Центъра за майчино и детско здраве. Това е една от мерките, записани в общинската програма за закрила на детето. Тя предвижда през 2014 г. да бъдат разкрити 187 нови места в центрове за социални услуги за деца. Сред тях са 3-те центъра за настаняване от семеен тип с по 12 места, които бяха открити през януари, център за деца с увреждания с 8 места, звено „Майка и бебе“ с капацитет 8 места и звено за спешен прием на бебета в риск с 4 места. Освен това се залагат споменатият Център за майчино и детско здраве с 50 места, Дневен център с 20 места за деца с увреждания, Семейно-консултативен център с 30 места и Център за подкрепа на приемната грижа и осиновяването. За всички тези услуги Общината ще кандидатства с проекти по схемите „Детство за всички“ и „Шанс за щастливо бъдеще“, като необходимата обща сума е около 1,2 млн. лева.
Програмата предвижда още окончателно закриване на Дома за медико-социални грижи и дом „Надежда“, намаляване на питомците в дом „Басарбовски“.
Специално внимание е отделено на профилактиката при малчуганите до 7 години. И тази година с 5000 лева ще бъдат финансирани профилактика и превенция на гръбначните изкривявания при ученици от първи до четвърти клас. Близо 60 хил. лева общински средства ще се насочат за профилактични прегледи на спортуващи ученици. За семействата с деца от малцинствата ще се грижат здравни медиатори.
Във фонда за асистирана репродукция се отделят 40 000 лева.
Планират се още редица услуги, свързани със социалното включване на децата, равен достъп до предучилищна подготовка и до училищно образование. В програмата се залага да се повиши квалификацията на персонала, който работи с децата и техните семейства. В родилното ще се предлага психологическа помощ на майките, за да не изоставят бебетата си. Предвиждат се информационни кампании, които ще популяризират приемната грижа и осиновяването. Ще се работи за преодоляване на конфликти между родители и деца. Ще се търси по-тясна връзка със съда и другите институции, когато става дума деца, които нарушават закона.
Общинската програма е изготвена на базата на националната и предстои да бъде обсъдена и гласувана на редовната февруарска сесия.