В края на август 2015 г. брутният външен дълг е 35.39 млрд. евро (82.2% от БВП), което е с 3.965 млрд. евро по-малко в сравнение с края на 2014 г. Това показват огласените вчера данни на БНБ. За година брутният външен дълг е намалял с 10.1%.
Държавата продължава да трупа дългове, докато частният сектор намалява драстично задълженията си, показват данните на Централната банка. От август 2014 г. до август 2015 г. сектор „Държавно управление“ е увеличил дълга си с 24.2% или с 1.151 млрд. лева. 
Външните задължения на банките ни се понижават с 1.377 млрд евро, а нефинансовите предприятия са погасили 250 млн. лева. Най-голямо е съкращаването на вътрешнофирменото кредитиране (заеми отпуснати от чуждестранни компании на поделенията им в България). Спрямо агуст 2014 г. размерът им намалява с 2.698 млрд. евро.
Нетният външен дълг в края на август 2015 г. е 8.131 млрд. евро, като намалява с 5.626 млрд. евро (40.9%) спрямо края на 2014 г. (13 756.5 млн. евро). Понижението се дължи както на намалението на брутния външен дълг, така и на нарастването на брутните външни активи (с 1.660 млрд. евро). Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 18.9% в края на август 2015 г., намалявайки с 13.3 процентни пункта спрямо края на 2014 г. (32.2%). Нетният външен дълг намалява с 6.081 млрд. евро (42.8%) спрямо август 2014 г. (14.212 млрд. евро или 33.2% от БВП).