Целите и мерките на секторите земеделие и животновъдство, включени в общинските планове за развитие (2014-2020 г.) и напредъка по тяхното изпълнение през 2015 г. ще разгледа на днешното си заседание областната комисия по земеделие, рибарство и аквакултури под председателството на зам. областния управител Станимир Станчев.
Комисията ще обсъди и нормативната уредба, и начините за подпомагане на групи производители и организации на производителите в новия програмен период 2014-2020 г.