Във варненския Икономически университет се открива Научноизследователски институт

Министерският съвет прие Постановление за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Икономическия университет – Варна. Предложението за това е на Академичния съвет на висшето училище.

Институтът е изследователско звено, което ще обединява по-малки научни звена – Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии, Центърът за социални изследвания, Изследователският център по глобализация и преки чуждестранни инвестиции, Центърът за иновации и развитие и Центърът за финансови изследвания и развитие. Като стратегически цели на института се определят насочването на научните изследвания към значими икономически и социални проблеми, укрепване на връзката университет – бизнес, активизиране участието на академичния състав на висшето училище в национални и международни научни програми и изследвания.

Чрез създаването на института в структурата на Икономическия университет – Варна, ще се организира по нов начин научноизследователската дейност, за да се отговори на изискванията на динамично развиващите се социално-икономически отношения и на ключови документи като Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. и Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на три министерства

Правителството одобри извършването на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджетите на министерствата на отбраната, на икономиката и на вътрешните работи.
С 6,7 млн. лв. ще бъдат намалени утвърдените разходи по бюджетна програма „Административно управление и осигуряване” (МО). С тази сума ще се увеличат разходите по бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”.

Средствата са необходими за изплащане към бюджетите на НАТО и към доверителния фонд за поддържането на Афганистанските сили за сигурност.

Вътрешнокомпенсираните промени, които се правят по бюджета на МВР, са свързани с намаляване на капиталовите разходи по различните бюджетни програми и пренасочването на освободените средства за обезпечаване на договори за спешни аварийни ремонти на покриви на сгради и обекти, за разплащане на част от дължими такси битови отпадъци, за експертизи и др.

Въз основа на извършен анализ на приоритетите, чрез вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката с 1 501 509 лв. се увеличават разходите по бюджетната програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз“. Средствата са необходими за финансиране на издръжката на службите по търговско-икономически въпроси към дипломатическите представителства на България в чужбина. Тяхната работа допринася за разширяване на пазарното присъствие, подобряване на условията за достъп до чужди пазари и привличане на чуждестранни инвестиции. Предвидени са и допълнително общо 201 823 лв. по три други програми - „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги“, „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“ и „Защита на потребителите“. За промените по бюджета на министерството се използват реализирани икономии по програма „Администрация“ и по други политики в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност.

Отпускат се средства за изграждане и рехабилитация на улични участъци
в Промишлената зона на Сливен

На Община Сливен се предоставят 801 569 лв. от бюджета на Министерството на икономиката за 2015 г. чрез Българската агенция за инвестиции. Средствата са за изграждане и рехабилитация на улични участъци в Промишлената зона на града.

Дейностите ще включват обновяване на асфалтови настилки, включително за спирки на градския транспорт, изграждане на тротоарни зони за движение на пешеходци, поставяне на пътна маркировка. Това ще облекчи и обезопаси движението на товарни и тежкотоварни автомобили, както и предвижването на пешеходци в района.

В Промишлената зона се изпълнява инвестиционен проект „Разширение и модернизация на площадка „Лана“ на „Е. Миролио“ ЕАД, сертифициран през 2014 г. по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. От инфраструктурата ще се ползват и другите производствени предприятия в зоната.

 

Община Иваново получава освободени от Българската армия имоти

Правителството отне, поради отпаднала нужда, от Министерството на отбраната правото на управление върху осем имота с обща площ 1555 дка и застроени с над 100 сгради. Те се намират в землището на с. Щръклево и ще бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на община Щръклево. Плановете на местната власт са да развива в предоставените имоти алтернативен и културен туризъм.

Правителството учреди в полза на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД възмездно право на строеж върху част от имот – публична държавна собственост. Теренът 111 кв. м се намира в землището на с. Златитрап, община Родопи, и е собственост на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“. Дружеството ще изгради бетонов комплексен трансформаторен пост с два сектора. Разпределителното устройство е необходимо за електрозахранването на Интермодален терминал – Пловдив и на жп гара Тодор Каблешков.

С друго решение кабинетът даде съгласието си „Холдинг БДЖ“ ЕАД да продаде на ДП „НКЖИ” съоръжения, оборудване и стопански инвентар от Почивно-възстановителния център в Кюстендил. Дружеството ще извърши продажбата чрез пряко договаряне, по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

 

За ратификация е предложена промяна в договор за консултантски услуги между МЗХ и Световната банка

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното в края на м. юли т. г. изменение в Споразумението между Министерството на земеделието и храните и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) от 2014 г. за предоставяне на консултантски услуги.

С изменението срокът за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите се удължава до 18 ноември 2015 г. Договореното възнаграждение за предоставените услуги не се променя.

Очакваните резултати са пряко свързани с устойчивото развитие и управление на хидромелиорациите и защитата от вредното въздействие на водите на базата на дългосрочна стратегия за развитие на хидромелиоративния сектор и тяхното подпомагане чрез програмите за развитие на селските райони и увеличаване усвояването на средствата от европейските фондове в сферата на напояването и отводняването за програмен период 2014-2020 г.

 

Одобрени са позицията и съставът на българската делегация за Асамблеята по радиосъобщенията и Световната конференция по радиосъобщения

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за Асамблеята по радиосъобщенията и за Световната конференция по радиосъобщения към Международния съюз по далекосъобщения, които ще се проведат в края на октомври и през ноември т. г. в Женева.

В позицията е представено становището на България по въпроси, свързани с нуждата от радиочестотен спектър за нови видове системи и услуги, както и от преразглеждане на процедурите за координация работата на спътникови, морски, въздушни и наземни радиослужби. Участието на български представители в работата на Асамблеята по радиосъобщенията и Световната конференция по радиосъобщения ще допринесе за отстояване на националните интересите при промени в планирането на честотните разпределения.

България ще подкрепи идеята за осигуряване на допълнителен радиочестотен спектър за развитие на мобилните услуги в световен мащаб (IMT). В същото време нашите представители ще изразят мнение, че освобождаването на радиочестотните ленти трябва да се извършва съобразно националните особености на отделните държави.

В точките от дневния ред са предвидени за разглеждане и широк кръг от въпроси, свързани с използването на радиочестотния спектър. Голяма част от тях се отнасят до работата на неподвижната и подвижна спътникова радиослужба, като се цели създаване на условия за развитието им в световен мащаб. Ще се разгледат въпроси за внедряване на нови широколентови приложения за мрежите за обществена безопасност, защита на населението и реакция при бедствия. Ще бъде отделено внимание на осигуряване на допълнителен радиоспектър за развитие на любителската радиослужба. Ще се обсъди осигуряването на допълнителни честоти за системи за радиолокационната радиослужба за автомобилни приложения.

В българската делегация са включени експерти от МТИТС, МВР, МО и КРС.

 

Правителството одобри резултатите от заседания на Съвета на ЕС

Правителството се запозна с доклад за участието на българската страна в проведеното на 5 октомври заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Заетост и социална политика”). В рамките на срещата беше представено предложението за Препоръка на Съвета относно интеграцията на трайно безработните на пазара на труда. България даде своята принципна подкрепа, тъй като чрез нея ще се подпомогнат усилията и действията на национално ниво за намаляване на дълготрайно безработните лица. От друга страна, е необходимо да се отчитат икономическите особености във всяка държава-членка, както и спецификите на местните пазари на труда, посочи министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

Министрите обсъдиха и въздействието на кризата с мигрантите на пазара на труда и социалната политика.

Правителството одобри и доклада за резултатите от неформалното заседание на същия Съвет, но в част „Здравеопазване“. То беше проведено на 24 и 25 септември. В рамките на обсъжданията на темата за ролята на здравеопазването в Европейски семестър министрите посочиха, че е необходимо съобразяване с националната компетентност по отношение на решения в областта на здравната политика. Според членовете на Съвета от основно значение са сътрудничеството между държавите-членки и обменът на опит в подходящи експертни формати, с активно участие на здравните експерти.

По темата „Миграция и здраве“ министрите откроиха необходимостта от включването на здравните аспекти в рамките на всеобхватна стратегия, солидарност между държавите, осигуряването на своевременна помощ (вкл. финансова) от Европейския съюз.

Европейската комисия обърна внимание, че са предвидени 100 млн. евро за държавите-членки „на предна линия“ и препоръча използването на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз.

Кабинетът се запозна и с резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, проведено на 15 септември. На него министрите обсъдиха предложения от Комисията пакет от мерки на стойност 500 млн. евро за справяне с трудното положение в няколко селскостопански сектора, както и бъдещото разпределение на отпуснатите средства. Помощта е отговор на кризата в млечния сектор и на възникналите трудности, включително и бежанската криза.

Определени са 420 млн. евро за разпределяне в национални пакети. 80% от сумата се определя на база на млечната квота през последната квотна година. Останалите 20% са определени на базата на критерии, които осигуряват допълнителни средства за фермерите в онези държави-членки, които са най-пострадали от руското ембарго, много ниските цени на млякото и сушата през това лято. Помощта за България е в размер на 6 004 000 евро. Предлага се нова и подобрена схема за частно складиране на обезмаслено мляко на прах и сирене и нова схема за частно складиране на свинско месо, с цел повишаване на привлекателността и ефикасността на частното складиране. Амбицията е новите схеми да осигурят истинска пазарна стабилност чрез изтегляне от пазара на достатъчна по обем продукция за достатъчен период от време, за да позволи възстановяването на пазара.
Предвижда се от 16 октомври да започне изплащането на авансовите плащания от директните плащания в размер на 70%, като Комисията ще позволи известна гъвкавост като разреши тези 70% да могат да се изплащат авансово след като са завършени административните проверки и без да е необходимо да са завършени проверките на място.

 

Одобрено е правителственото становище по Конституционно дело №6/2015

Правителството одобри становище по Конституционно дело №6 за 2015 г. То е образувано по искане на 62-ма народни представители за установяване на противоконституционност и за произнасяне за съответствие с общопризнати норми на международното право и с международните договори, по които България е страна, на чл. 40, ал. 4а и чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.

Оспорените текстове са част от нормативните предложения на кабинета, свързани с провежданата реформа в здравноосигурителната система у нас, целяща подобряване на качеството и ефективността на медицинското обслужване на гражданите, при съобразяване с ограничените финансови ресурси, които обезпечават това обслужване.
В становището си Министерският съвет излага аргументи, които подкрепят тезата за неоснователност на искането и за отхвърлянето му от Конституционния съд.

Оптимизира се структурата на Изпълнителната агенция по околна среда

С промени в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда правителството оптимизира структурата на отделните административни звена във ведомството.

Чрез вътрешно преструктуриране се осигуряват необходимите щатни бройки за изпълнение на нови ангажименти на Агенцията по прилагане на европейското и националното законодателство в областта на околната среда. Променя се наименованието на една от дирекциите и се актуализират функционалните характеристики на съществуващите структури.

Промените в структурата на ИАОС предвиждат въвеждане на конкурсно начало при назначаването и на заместник-изпълнителния директор на Агенцията

 

България се присъединява към многостранното споразумение за автоматичен обмен на информация за финансови сметки

Правителството одобри присъединяването на България към Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information), подписано от 51 юрисдикции на 29 октомври 2014 г. по време на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Германия.

Споразумението представлява многостранна рамка, въз основа на която всички подписали го юрисдикции ще могат двустранно да обменят информация. Подписването му ще позволи на страната ни да участва в глобалния автоматичен обмен на финансова информация и ще осигури възможност за получаване на данни за финансови сметки на български местни лица и на чуждестранни образувания, контролирани от български местни лица в държавите, присъединили се към Споразумението. Актът ще даде възможност за участие в общата борба срещу трансграничното укриване на данъци, отклонението от данъчно облагане и данъчните измами.

Задължителна предпоставка за присъединяването към Споразумението е включването на страната ни в Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, одобрена от Министерския съвет през юли 2015 г.

 

България и Мароко ще продължат да си сътрудничат в областта на образованието, науката и културата

Министерският съвет одобри проект на Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителствата на България и Мароко за периода 2016-2018 г.

Това е поредният тригодишен документ, който представя възможностите на двете държави, съобразно съществуващия интерес на техните институции, да развиват и укрепват отношенията си в сферата на културата, науката, образованието, младежта и спорта. Предвидените дейности в програмата са обмен на информация, документация и специалисти, на студентски стипендии, на покани за участие в културни прояви и фестивали и др.

 

По Комуникационната стратегия ще бъдат осигурени допълнителни дейности за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС

Правителството одобри промяна в Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Промяната позволява от утвърдения бюджет на програмата да бъдат отделени средства за реализиране от Министерството на културата на дейности, свързани с изпълнението на мерки от Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Във фазата на активна подготовка, в началото на която се намира страната ни, са идентифицирани няколко задачи, чието изпълнение ще даде тласък на подготовката и ще подпомогне задълбоченото й провеждане. Една от тях е изготвянето на комуникационна стратегия на Председателството, която на базата на проучвания и анализи на национално ниво и в международен план да формира общата концепция за представяне на България.
Решението ще позволи по-качествено изпълнение на заложените цели и приоритети на Работната програма за 2015 г. на Комуникационната стратегия, без да се променя предварително заложения бюджет.

 

Удължава се концесионният договор за добив на строителни материали от находище „Аламура“

С 15 години се удължава концесионният договор за добив на строителни материали – варовици и долерити, от находище „Аламура“, община Стара Загора.

В находището все още има неиззети 568 хил. куб. м варовици и долерити, какъвто е и мотивът на ЕТ „Тера 90-Георги Врановски“, с който иска удължаване на концесионния договор, сключен през февруари 2005 г. Концесионерът е направил инвестиции в размер на 1 441 хил. лв. и предвижда нови, свързани с разкриването и подготовката на строителните материали за добив, както и за изграждане на кариерни пътища.

 

Определени са управляващ и сертифициращ орган по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Правителството определи главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на Министерството на труда и социалната политика за Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. С функциите на сертифициращ орган по същата програма е натоварена дирекция „Национален фонд“ при Министерството на финансите.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, по която България ще получи средства в размер на 2 136 млн. лв., ще допринесе активно за изпълнението на две от целите на Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020“. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Приоритетите на програмата включват подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

 

Одобрени са българските позиции за две заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 22 октомври в Люксембург. Предвижда се да бъде постигнато политическо споразумение по предложението за регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2016 г. Министрите ще обменят мнения във връзка с годишните консултации между ЕС и Норвегия по отношение на съвместно управляваните рибни запаси. В областта на земеделието Съветът ще проведе дебат по темата „Земеделие, ориентирано към климатичните изменения“. В точка „Други въпроси“ от дневния ред делегацията на Нидерландия ще представи предложение за създаване на временна експертна група към ЕК с всички заинтересовани страни, във връзка с насърчаване на устойчивата защита на растенията. Делегацията на Словения ще информира за проведената на 21 август в гр. Птуй министерска конференция на тема „Как може да се поддържа свободно от ГМО селско стопанство в Европа“. Чешката делегация ще представи резултатите от срещата на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група и България, Румъния, Словения и Австрия, проведена на 26 август в гр. Чешке Будейовице.

В Люксембург на 26 октомври предстои да заседава Съветът на министрите по околна среда на ЕС. Ще бъде обсъдено предложение за промени в Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции. Предложените изменения значително променят Европейската система за търговия с емисии (ЕСТЕ) в дългосрочен план. Целта е да се стимулират секторите и предприятията с реален растеж, като същевременно енергийно интензивните отрасли не трябва да губят конкурентоспособност. България счита, че секторите, изложени на реален риск от изтичане на въглерод, следва да получават 100% безплатни квоти след 2020 г.

Министрите ще обсъждат и екологизирането на европейския семестър – вредните за околната среда субсидии и прилагането на законодателството в областта на околната среда. Премахването тези субсидии е важно условие за „отключването“ на инвестициите в екологосъобразни, нисковъглеродни и ресурсноефективни производства, технологии и бизнес модели, защото прави възможно отправянето на правилни ценови сигнали към инвеститорите. Тема на срещата ще бъде и Програмата 2030 за устойчиво развитие „Да преобразим света“ и перспективите, които открива пред околната среда. Приоритетите на ЕС и на държавите-членки в областта на околната среда са отразени в Целите за устойчиво развитие, като пет от 17-те цели са пряко свързани с околната среда. Под формата на задачи околната среда е интегрирана и в повечето от останалите 12 цели.

Макар всички те да са важни и с еднаква тежест, България откроява целите и задачите, свързани с управлението на водите, управлението на отпадъците, изменението на климата и опазването на биоразнообразието.

 

Предприети са мерки за завършване в срок на участък от Западната дъга на СОП

Правителството даде съгласието си Агенция „Пътна инфраструктура” да сключи договори за изпълнение на дейности по участък 2 от проекта за изграждане на Западна дъга на Софийския околовръстен път. Пътната отсечка е част от АМ „Калотина – София”.

Решението ще позволи своевременното стартиране на строителните дейности и изпълнение на проекта преди окончателното решение за одобрение на финансирането му от Европейската комисия. Участък 2 отговаря на изискванията за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 и осъществяването му е от важен национален и обществен интерес. Проектът включва ново строителство на 5,53 км път с три пътни възела, две пресичания на ж. п. линии с надлези и пресичане на пътя за с. Волуяк, свързващ участък 1 от същия проект с изграждащата се към момента Северна скоростна тангента и АМ „Калотина – СОП”.

За реализацията на участък 2 от проекта са необходими 68 247 811 евро (133 481 117 лв. с ДДС) безвъзмездна финансова помощ, от които 7 422 000 лв. са по ОП „Транспорт” 2007-2013 и 126 059 117 лв. – по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, съгласно разработения формуляр за фазирането на проекта.