14.6% от живеещите в областта или една седма от населението са бедни, показват данните на националната статистика за 2014 г. Около 33 200 от всичко 228 хил. човека в Русенско живеят с по-малко от 313 лева на месец, на колкото е определена линията на бедност за миналата година. Според приетата в Европейския съюз методология, тя се изчислява като 60% от средния нетен доход на едно лице от домакинството, така че е относителен, а не абсолютен показател. 
Русе е една от трите области в страната, където линията за бедност се понижава спрямо предходната година.  
Тя е с 1,9% под равнището на 2013 г., макар спрямо 2012 г. да се повишава с 13 на сто. Основната причина за по-ниския й размер през миналата година е намаляването на броя на заетите лица, наблюдавано през първите три тримесечия на 2014 г. Тази тентенция бе пречупена едва в последното тримесечие на миналата година и оттогава статистиката отчита увеличение в броя на работещите. Тези положителни промени обаче ще бъдат отразени от следващото изследване - за 2015 г.
През 2014 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Кърджали и Пазарджик - съответно 175 и 194 лв., а най-високата - в столицата София (493 лв.), следвана от област Перник (398 лв.). По този показател Русе е някъде в средата на класацията и малко под средните за страната 324 лева.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2014 г. показват, че ако в доходите на русенските домакинства се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 14.6 до 24% или с 9.4 процентни пункта. Ако се изключат и пенсиите, равнището на бедност нараства до 43.3%, или с 19.7 процентни пункта.
Според данните на статистиката можем да се похвалим със сравнително малък процент на бедните. Относителният им дял е по-нисък само в областите Габрово - 8.5%, Плевен - 11.8%, и Кюстендил - 14.0%. Под линията на бедност в Русенско са 16.1% от жените и 13% от мъжете при средно 22.6% и 20.9% за страната.
Че Русе е област, в която неравенството в разпределение на доходите е сред най-ниските в страната, показват и други данни на статистиката. Отношението между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата е 4.2 и е най-ниското в страната (заедно с Пловдив). За сравнение, в Сливен най-богатите получават 13.9 пъти повече от най-бедните, а в Пазарджик - 11.3 пъти. Средното отношение за страната е 6.8.
Коефициентът на Джини, който е най-използваният в света за определяне на разликата между благосъстоянието на бедните и богатите в едно общество, за Русе е 26.2 и е много под средния за страната (35.4). По-нисък е показателят единствено в Кюстендил и Плевен.