Русенският производител на масла „Лубрика“ чака одобрение за проект, който предвижда разширение на инсталация за селективна очистка на маслени дестилати. Това става ясно от инвестиционно предложение на компанията, което е подадено до Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите /РИОСВ/. 
Според становище на екоинспекцията по същество се предвижда изграждането на две нови изпускащи устройства на организирани емисии и увеличаване на неорганизираните емисии в атмосферния въздух. А съгласно направеното моделиране на разпространението на част от изпусканите замърсители разстоянието, на което ще се отделят, ще се увеличи от два до три пъти. 
Становището е от 3 август, далеч преди в Русе да се вдигне шум за ново обгазяване. Според него предложението следва да се подложи на оценка на въздействието върху околната среда и РИОСВ взема решение такава да бъде извършена на 29 септември.
Както „Утро“ писа, „Лубрика“ бе посочена като един от виновниците за обгазяването на Русе. Информацията бе изнесена първо от депутатката Светлана Ангелова, а по-късно потвърдена от директора на РИОСВ Лилия Атанасова. Поради този факт инспекцията очевидно подхожда с повишено внимание към предложението и ще направи множество тестове и оценки за качеството на изпускания въздух. Предвид местоположението на площадката - в регулационните граници на Русе, ще се анализират и оценят и възможните източници на специфични миризми от съхранението и обработката на нефтопродукти и разпространението им до най-близките жилищни райони.
Проектът не предвижда увеличаване на капацитета на инсталацията, целта е само да се осигури възможност за рециклиране на отработени масла с по-специфични характеристики - с по-висок вискозитет. Инвестиционното предложение предвижда съществено увеличение на нормите за ефективност по отношение на вода и енергия. Както става ясно, то е подадено преди месеци до Община Русе, която е осигурила достъп до него за всички заинтересовани лица от 22 юли до 4 август. За този период на открит обществен дебат няма постъпили мнения, становища и възражения. Тогава обаче нямаше и обгазявания, така че естествено заинтересована страна няма откъде да се обади.