462 хиляди тона товари са обработени в „Пристанищен комплекс-Русе“ за първите осем месеца на годината, съобщи изпълнителният директор на компанията Петър Драгошинов. Това е 10,5% ръст спрямо 2014 година, когато са били претоварени с 44 хил.тона по-малко товари. Нетните приходи от продажби отбелязват ръст от 20%, а счетоводната печалба за периода възлиза на над 1,2 млн. лева. Тези резултати са постигнати въпреки  критичното маловодие на Дунав, което принуди товародателите да намалят количествата товари в плавателните съдове, а комплексът имаше труден достъп до лимана на Русе Изток, посочи Драгошинов.
По отношение на видовете обработвани товари и динамиката в обемите им възходяща тенденция имат торовете, зърнените храни, машините и техниката. Основен принос за повишаване на печалбата има обработката на трейлери и контейнери. Сравнително новата дейност по обслужване на интермодални транспортни единици по линии от и за Румъния, Сърбия и Германия зае водеща позиция в групата на генералните товари, като общият им тонаж е близо 50 000.
През месец юли стартира дейността на ро-ро линия от Пасау, Германия. По този начин клиентите на Русе Изток използваха преимуществата на вертикална обработка с кран от и на кораб, хоризонтална обработка на ро-ро терминал, придвижване на МПС на собствен ход от и на кораб, претоварване от и на жп и автотранспорт. 
Складовата дейност на дружеството също бележи положителна тенденция. Средната натовареност на откритите площи нараства от 43 хил.кв.м месечно за 2014 г. на 46 хил.кв.м за настоящата година. Поради големия интерес от страна на клиентите, през 2015 г. дружеството инвестира в изграждането на нов мобилен метален склад от около 700 кв.м и рехабилитира още две съоръжения от по 500 кв.м. Нарасналата натовареност на складовете води и до допълнителни приходи от експедиране на съхранените товари.
На фона на благоприятните тенденции при основните предоставяни услуги се работи по сертифициране на дружеството като орган за технически надзор средства с повишена опасност. В допълнение през този месец се очаква корабът на дружеството „Мираж“ да получи европейски сертификат за плаване, уточни Драгошинов и допълни, че се правят инвестиции и за поддръжка и ремонт на инфраструктурата публична държавна собственост. Дружеството е възстановило със собствени сили и средства и почивната си база в град Върбица и след прекъсване от над 15 години базата отново ще започне да функционира от 20 сепмтември. 
Осигуряване на необходимо обучение и професионално развитие на персонала е друг приоритет, чиято цел е чрез усъвършенствани знания, умения и нагласи да се подобри нивото на трудово представяне и реализация. Редовно се провеждат вътрешни и външни курсове, семинари и обучения. Наред с това „Пристанищен комплекс“ е партньор на много учебни институции, средни и висши училища. Сключени са споразумения за партньорство и сътрудничество за подпомагане процеса на обучение и бъдеща реализация на учащите и за съвместни дейности.