Да не се извършва оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение за разширяване на съществуващата петролна база в Мартен реши Регионалната инспекция по околна среда и води. Предвижда се изграждане на 4 резервоара за дизелово гориво (държавен резерв) с общ обем 4000 куб.м. Възложител е „ДМВ“ ЕООД, представлявано от Десислава Савова.
И новите, и старите резервоари се намират в един имот, попадащ в предимно производствена зона съгласно действащия градоустройствен план на Русе, посочва РИОСВ. След осъществяване на инвестиционното предложение общият капацитет на складовата база за течни горива ще достигне 6130 тона за дизелово гориво, 153 тона за мазут и 38 т. за биодизел.
Възложителят е уведомил Община Русе и кметство Мартен за намеренията си още през март, поместено е и задължителното съобщение в местен ежедневник. Няма предоставени становища от засегнатото население, а в деловодството на РИОСВ няма постъпили възражения срещу инвестиционното предложение, съобщава екоинспекцията.