Нетната печалба на застрахователните компании в България намалява, въпреки че през първата половина на годината растат както активите им, така и брутните премийни приходи, най-голяма част от които формират автомобилните застраховки и полиците „Живот“, а по-малко - имуществените и здравните застраховки.
През първата половина на 2015 г. положителният финансов резултат на застрахователния сектор намалява с 34% на годишна база, или с 15,5 млн. лв., до 30,27 млн. лв., показват изчисленията на Investor.bg на база статистиката за застрахователния пазар, публикувана от Комисията за финансов надзор (КФН).
За периода януари-юни активите на компаниите, извършващи както общо застраховане, така и животозастраховане, растат с 3,2% на годишна база, или със 107,8 млн. лв., до 3,521 млрд. лв. 62% от активите се падат на сегмента „Общо застраховане“.
Брутният премиен приход на сектора се покачва с 9,5% на годишна база, или с 84,9 млн. лв., до 978,2 млн. лв. 79% от него се дължи на общозастрахователните компании, а останалите 21% - на животозастраховането.
С най-голям принос сред застрахователните продукти е „Гражданска отговорност“, която носи премийни приходи в размер на 300,4 млн. лв., или с 3% повече спрямо първото шестмесечие на 2014 г. По обем на премиите следва застраховката „Автокаско“ - с 12,9% годишен ръст до 236,9 млн. лв.
Основен дял в премийните приходи заемат имуществените застраховки, чийто обем към 30 юни 2015 г. възлиза на 128,3 млн. лв., и здравните застрахователни продукти, които носят общо 21,1 млн. лв. премии.
В сегмента на животозастраховането най-голям е приходът от застраховките „Живот“ и рента. Той расте с 11% на годишна база до 146,1 млн. лв. Застраховките „Живот“, свързани с инвестиционен фонд, носят с 11,4 млн. лв. повече приходи спрямо юни 2014 г., като обемът им нараства до 18,1 млн. лв.
Здравните застраховки, които се предлагат от животозастрахователните дружества, носят с 42% повече приходи от миналата година до 15,3 млн. лв. Така излиза, че животозастрахователните компании, които предлагат подобни продукти, извличат повече ползи от тях в сравнение с общозастрахователите.
През първите шест месеца на 2015 г. размерът на изплатените обезщетения в сектора нараства с 27%, или със 107,7 млн. лв., до 439,3 млн. лв. Платените от животозастрахователите обезщетения се увеличават само с 2,2 млн. лв. до 66,4 млн. лв.
Ръстът през полугодието се дължи изцяло на сегмента „Общо застраховане“ и по-конкретно - на застраховката „Каско“, при която обезщетенията са със 70,7 млн. лв. повече спрямо първите шест месеца на 2014 г. и достигат 188,9 млн. лв. При „Гражданска отговорност“ изплатените претенции дори намаляват Ц с 33% на годишна база до 156,9 млн. лв., но техният дял е вторият най-голям. На трето място са изплатените претенции по имуществени застраховки, чийто размер възлиза на 54,7 млн. лв.
Вглеждайки се по-детайлно по сегменти и в резултатите на компаниите, изчисленията на Investor.bg на база статистиката на КФН показват, че нетната печалба само на общозастрахователите намалява с 11,8 млн. лв. до малко под 18 млн. лв., активите нарастват с 1% до 2,165 млрд. лв., а премиите се повишават с 6,7% на годишна база до 768,7 млн. лв.
„Армеец“ връща първото си място по пазарен дял на база реализирания брутен премиен приход, след като „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ измести компанията през първото тримесечие.
Брутният премиен приход на „Армеец“ се повишава с 11% на годишна база до 105,9 млн. лв., а в таблицата са групирани седемте компании с най-голям дял на пазара на общо застраховане и измененията в брутния премиен приход през първото полугодие.