Европейската комисия съобщи, че е одобрила новата „Програма за транснационално сътрудничество за региона на река Дунав“. Това е станало в петък с предоставянето на 222 млн. евро за укрепване на сътрудничеството и за подкрепа на проекти в Австрия, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Германия, Румъния, Словакия и Словения. 
През септември ще се приемат кандидати за получаване на финансирането с цел опазване и управление на природните и културните ресурси, насърчаване на иновациите, трансфера на знания и предприемачеството, на устойчиви и сигурни транспортни системи и енергийната ефективност.
 За управляващ орган на транснационалната програма за региона на река Дунав бе определена Службата за национално икономическо планиране в Будапеща. Дейностите на партньорите по проекта ще бъдат съфинансирани с до 84%.
Европейският фонд за регионално развитие има за цел да засили икономическото и социалното сближаване в Европейския съюз чрез намаляване на дисбалансите между регионите му. В периода 2014-2020 г. фондът ще инвестира повече от 199 милиарда евро в регионите на Европа.
Инструментът за предприсъединителна помощ предоставя финансова и техническа помощ в подкрепа на реформите в присъединяващите се държави. Със средствата се изгражда капацитетът на тези държави. За периода 2014-2020 г. инструментът за предприсъединителна помощ разполага с бюджет от около 11.7 милиарда евро.