Всеки шести работещ в Русенска област се разписва срещу минимална заплата, а всеки 13-и е нает на непълно време, което значи, че поне официално взема и по-малко. Броят на наетите лица се увеличава, а заплатите нарастват, но остават под средните за страната. Работещите в обществения сектор получават със 127 лева повече, отколкото в частния и тази разлика се увеличава. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро за второто тримесечие на годината.
Към края на юни 2015 г. по трудово и служебно правоотношение в област Русе са наети 69 100 души. Спрямо края на март 2015 г. наетите лица нарастват с 1.3%, а в сравнение с юни 2014-а с 0.4%.
В областната икономика 5300 души са наети на непълно работно време, а 11 200 работят на минимална работна заплата. В сравнение с края на март 2015 г. броят на наетите на непълен работен ден нараства с 1.1%, а този на работещите на минимална заплата - с цели 8%. Най-голям остава относителният дял на лицата с минимално месечно възнаграждение в преработващата промишленост (31.8%), като в сравнение с предходното тримесечие броят им нараства с 3.9%.
През април-юни тази година на работа в предприятията в областта са приети 8521 души, а на различни основания са напуснали 7552. 26.8% от наетите и 36.9% от напусналите са от икономически активни предприятия от сферата на преработващата промишленост. 
През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 696 лв. или със 183 лв. под средната за страната, която е 879 лева. Спрямо първото тримесечие на 2014 г. е регистрирано увеличение с 21 лв., а в сравнение с периода април-юни 2014 г. увеличението е с 19 лв. или с 2.8%. 
Ножицата между доходите на работещите в обществения и частния сектор не само не се затваря през второто тримесечие, но се отваря още повече. В обществения сектор средната работна заплата за периода април-юни е 797 лв., а в частния сектор - 670 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта бележи увеличение с 26 лв. или с 3.4%, а в частния - с 3.1%. 
Вероятно разликата не е чак толкова голяма заради популярната практика в множество по-малки фирми работещите да се осигуряват на едни пари, а реално да получават други на ръка. Според официалните статистически данни обаче в национален мащаб средната работна заплата в обществения сектор надвишава тази в частния с 5.8%, докато за област Русе разликата достига 19.0%. 
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2015 г. са получили наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1266 лв., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 929 лв. и „Финансови и застрахователни дейности“ - 852 лв. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 421 лв., както и „Административни и спомагателни дейности“ - 410 лева.