Преките инвестиции в страната за януари-юни 2015 г. възлизат на 799.6 млн. евро, като нарастват с 49.7 млн. евро на годишна база. Само през юни 2015 г. те се покачват със 178 млн. евро, при увеличение от 127.8 млн. евро за юни 2014 г., отчита БНБ.
Инвестициите в дялов капитал възлизат на 169.8 млн. евро през първата половина на тази година. Те се увеличават с 64.1 млн. евро спрямо същия период на 2014 г. Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 17.5 млн. евро, при 64.8 млн. евро за януари - юни 2014 г.
Реинвестираната печалба се оценява на 80.5 млн. евро, при 81 млн. евро за същия период на миналата година. А нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити са в размер на 549.4 млн. евро, при 563.2 млн. евро за януари - юни 2014 г.
Най-големият източник на преки инвестиции в страната за януари - юни 2015 г. е Холандия с 567.3 млн. евро.