Виктория ИВАНОВА
Обществена поръчка за стопанисването и експлоатацията на регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан обяви Община Русе. Общата стойност на поръчката е 3 125 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение е 5 години. 
 Регионалното депо е изградено върху площ от 292 дка общинска земя, от които 25 дка са отредени за клетки за опасни отпадъци. Площадката на депото се намира в местността Под Ормана, източно от Русе, на около 2450 м от последните жилищни квартали на града и на около 2500 м западно от Николово. На територията на депото са изградени 3 клетки за неопасни отпадъци, в които е предвидено да се депонират съвместно битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства, 2 клетки за инертни отпадъци и 2 за опасни отпадъци.
В границите на площадката на депото има свободни терени, предвидени за изграждане още 2 клетки за неопасни отпадъци, както и на клетки за опасни отпадъци. 
Към бъдещия стопанин на сметището има редица изисквания, които са подробно описани в техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка. 
Оферти ще се приемат до 21 септември, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря, като при оценяването ще се търси най-ниска цена.