От днес (8 август) започва новия ловен сезон 2015/2016 г. на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина, информират от Североизточното държавно предприятие и припомнят правилата и нормите за ловуване от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.

Ловуване може да се извършва само с писмени разрешения, издадени от директорите на Държавни горски стопанства и Държавни ловни стопанства за държавните ловностопански райони. Тези разрешения могат да бъдат издавани и от специалистите по лова към юридеческите лица, сключили договори за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци и от председателя на съответната ловна дружина за предоставения й ловностопански район.

В разрешителните за ловуване се вписват датата, имената на ловците, името на ръководителя и участниците в лова - при групов лов, номерата на ловните билети и членски карти, начинът и мястото на ловуване, както и видът и броя на разрешения за отстрел дивеч.

Задължително е да се спазват установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, които разрешават лов на пъдпъдъци до 15 броя, на гривяк, гургулица и гугутка до 10 броя, на горски бекас и обикновена бекасина, също до 10 броя.

Ловното оръжие е лично и не се предоставя на никого, дори на правоспособни ловци. То се носи в калъф и изпразнено при движение. Не е позволено неговото сглобяване и зареждане на разстояние по-малко от 200 метра от населено място.

От първостепенно значение са и правилата за безопасност, за предпазване от инциденти при ловуване в рамките на ловния сезон, които изискват всяка ловна дружинка да провежда инструктаж на участниците в лова, да не се консумира алкохол преди и по време на лов и да се спазват противопожарните изисквания в горите.

Ловците, тръгнали на групов лов на дребен дивеч без шапка или облекло с ярък сигнален цвят, подлежат на санкция.