15 препоръки към общинската администрация и 5 към Общинския съвет отправи чрез одитен доклад Сметната палата. Проверката обхваща периода от 1 януари 2013 до 30 юни 2014 година и ревизира администрирането и разходването на приходите от местни данъци и такси и действията по придобиване, управление и разпореждане с имущество.
Инспектирани са четири направления - как общината се справя с администрирането на данъците върху недвижими имоти, превозни средства и такса смет; разходването на приходите от туристически данък и такса смет; придобиването, управлението и разпореждането с общински имоти.
Сметната палата препоръчва общината да затегне контрола по договорите за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата, като в това число съветва да се проверят данните на GPS-ите на камионите, които се грижат за събирането на боклука и отговарят за хигиената на града. Препоръчва се още да се състави регистър за участието на общината в юридически лица с нестопанска цел, да се извърши преглед и анализ на партидите на наемателите на общински имоти с просрочени задължения, както и да се работи по-активно по събирането на неплатените наеми. Да се актуализират вътрешните правила за организация и провеждане на концесии, като се регламентира редът и хората, които изготвят графиците за извършване на периодични проверки, се иска още в одита.
Сред съветите към Общинския съвет са да се актуализират наредбите за определяне на администриране на местните такси и за общинска собственост.
Няма принципни правила и ред за определянето и администрирането на такса битови отпадъци, прави заключение Сметната палата. И тъй като липсват образци на декларации и срок на подаване, място на заплащане, ред за уведомяване на собствениците на имоти, ред за освобождаване от заплащане на такса смет, е създадена предпоставка за нарушение на нормативни изисквания, се казва в одита.
От Сметната палата отчитат, че няма данни за реалното количество отпадък от всеки един от данъкоплатците. Това пък води до практическо неизпълнение на нормативни и въведени в общината правила и изисквания. Липсва и база данни за освободените от плащане на такса битови отпадъци, което пък крие риск за вземане на неправилни решения относно определянето и администрирането й.
Липсва ред и начин за осъществяване и документиране на контрола върху по-голямата част от дейностите по администриране на местните данъци и такси. В това число приемане, проверка, обработка и архивиране на декларации, установяване и събиране на  публичните вземания. За тези нередности обаче общината се е задействала и по време на одита са били утвърдени нови вътрешни правила.
Постъпленията от данъци към края на 2013 година са повече от планираните в общинския бюджет, се обобщава в доклада. Посочва се още, че е възприета добра практика за осигуряване на публичност по отношение на местните данъци и такси. От Сметната палата обаче обръщат внимание, че използваният програмен продукт позволява погасяването по давност на данък да бъде отчетено само чрез механично маркиране в определеното за целта поле, с което е създаден риск от умишлени или пък неволни грешки. 
В доклада се размахва пръст, че размерът на планираните несъбрани данъци е далеч по-малък от реалния. Така например за 2013 година са платени половината от дължимите данъци, като най-зле е при превозните средства - погасени са едва 39 на сто от задълженията. Общата сума на недоборите представлява над 70 на сто от сумата на облога за съответната година, а за данъка върху автомобилите - над 100 на сто. Въпреки предприетите от общинска администрация действия, размерът на несъбраните приходи от дължимите данъци и такси е значителен, сочи в заключението си Сметната палата.
В доклада се обръща внимание за недостатъчния контрол и незасичането на данните с GPS-ите в автомобилите, които се грижат за чистотата в града. Затова и се казва, че „общинският контрол не е обхванал проверки за съответствие на информацията за извършените дейности по сметосъбиране и поддържане на чистотата с данни от устройства за GPS контрол на ползваните от изпълнителите превозни средства. Липсва изискана от общината и предоставена от „РПС - Русе Пъблик Сървисиз“ ЕООД писмена информация относно изпълнение на договорено задължение за доставка, монтиране и поддържане на устройства за GPS контрол“.
Сметната палата е открила и несъответствия между вътрешните правила за управление с общинските имоти и изискванията на закона. Така например към 31 декември 2013 година в общината не са съставени актове за общинска собственост на 78 поземлени имота, преминали в нейна собственост. Освен това в доклада се казва, че действията за събиране на просрочените наеми от общински имоти не са достатъчно ефективни, тъй като не са предотвратили увеличаването на размера на несъбраните вземания.
Докладът описва и проблем с оценителите, които изготвят експертни оценки при сделки с общински имоти. Според проверката с тях не са сключвани договори към момента на възлагане на тяхната задача, а след приемане на доклада им. Одитът отчита и недостатъчен контрол върху имотите, отдадени на концесия. 
„Длъжностните лица, назначени със заповед на кмета за осъществяване на текущ контрол по отношение на концесионните обекти, не са извършвали периодични проверки на място на концесионния обект стадион „Локомотив“, а по отношение на концесията на подлеза на бул.“Христо Ботев“ са извършили само една проверка на място. Фактически подлезът се намира в крайно незадоволително техническо и експлоатационно състояние, което значително се различава от изискването по сключения концесионен договор за „привеждането му във вид удобен за експлоатация“. Концесионери по два договора не са изготвяли и съгласували графици за поставяне и предаване на новоизградени спирки. За срока на одита няма предадена нито една новоизградена спирка“, обобщава Сметната палата.