Нели ПИГУЛЕВА
12 успешни защити на дисертации за образователна и научна степен „Доктор“, 7 постдокторанти са преминали успешно през конкурс за удостояване с академичната длъжност „Доцент“, трима млади учени зачислени в докторантура. 
Това са само част от фактите, които отчете вчера ректорът на Русенския университет чл.-кор.проф.Христо Белоев, анализирайки поредния успешно приключил проект за висшето учебно заведение. Проектът носи названието „Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии“ и се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В двегодишната работа по проекта Русенският университет „Ангел Кънчев“ си партнира с Техническия университет в Габрово. 
Такова партньорство се реализира за трети път
подчерта координаторът на проекта и заместник-ректор на РУ проф.Михаил Илиев. Той поясни, че първият подобен проект е бил разработен и изпълнен от РУ и  Техническите университети във Варна и София, вторият - от ТУ в Габрово и РУ. Съвместната работа ни дава възможност да разгърнем още по-мащабно възможностите си, казаха от университета и уточниха, че от общия брой на участниците сега 28 са от русенския ВУЗ и 12 - от габровския. 
Целта на разработката е да бъде подпомогнато качеството на обучение и научните изследвания, като се създават по-добри условия за работа на докторанти, постдокторанти и млади учени. Дейностите са насочени в няколко посоки. Едната е свързана с подкрепата на нови докторантски програми, както и на докторанти, които вече работят по своите дисертации. Втората насока в дейностите е с акцент върху работата на постдокторанти специализанти и млади учени. И двете групи от 
млади хора, посветили се на науката
благодарение на проекта получават възможност да си набавят по-голямо количество необходима информация, експертизи от хабилитирани лица, да заплатят наем за достъп до специализирана апаратура и оборудване специализирана измервателна апаратурата, хардуер и софтуер, да си осигурят материали и консумативи за експериментите, които са нужни за дисертацията. Финансирането на проекта позволява на младите специалисти да намерят пътищата към публикации на техни монографии, студии издаването на отделни книги. 
За времето, докато работим по проекта, участниците в него са подготвили и публикували 105 научни разработки в български специализирани издания и са направили други 135 публикации в чужбина, подчерта ректорът Белоев. Отпечатани са 4 книги, 3 монографии и 2 учебни пособия. Сред издадените книги личат заглавия като „Компютърни мрежи“, „Видеофилмите в обучението“, „Устройство на автотракторните двигатели“, но също и „Програмиране с JavaScript“, „Светлинен дизайн“ и дори „Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени“. А заглавията показват и 
широкия диапазон от специалности и направления
в които работят участниците в проекта.  
Много ценна е помощта, която в рамките на проекта получават младите ни колеги, за да могат да участват в различни научни форуми в чужбина, обясни проф.Илиев. Ние не бихме могли да осигурим такава възможност и да финансираме подобни мобилности, които пък дават невероятен ефект, потвърди ректорът проф.Белоев. Благодарение на проекта докторанти, постдокторанти и млади учени са участвали в конференции, симпозиуми, международни срещи, семинари и други интересни от научна гледна точка форуми, които са им дали възможности да презентират научните си постижения. Друг важен елемент, който е от изключителна полза за участниците в проекта, са новите контакти, които те оъществяват по време на своите пътувания зад граница.
Опитът, който те придобиват по време на тези международни конференции и форуми
е наистина безценен - и след това младите учени намират начин да приложат този опит в конкретната си работа в Русенския университет. 
Не са малко и форумите, които са проведени в стените на Русенския университет в рамките на проекта. Техните теми също бележат голямо разнообразие - обсъждани са били както съвременните тенденци в научните изследвания в сферата на инженерните науки, така и съвременните методи за компютърен анализ и симулация при конкретни технологи и производства. Но в центъра на вниманието на семинари са били също и теми като роботиката и мехатрониката, както и едно от най-съвременните перспективни направления в съвременната наука, каквото представляват нанотехнологиите. 
Целият проект „Подпомагане израстването  на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии“ е на стойност 730 000 лева, каза проф. Илиев, като посочи, че усвоената сума е 600 600 лева. Това представлява близо 80 на сто от цялата проектна стойност и е един твърде добър резултат, обясни координаторът на проекта. Обикновено при други проекти, които осъществяват колеги от други университети, усвоената част от стойността е някъде в рамките на максимум 60 процента, добави и ректорът Белоев. Заедно с това той отчете и изпълнението на индикаторите на проекта. 
По силата на това, че самият проект позволява „адхок“ да се включват и нови участници, редица индикатори са не просто изпълнени, а дори и бележат сериозно надхвърляне на заложените параметри. Така вместо само 40 души, които е било предвидено да работят в рамките на разработката, участниците са били 60. Докторантите, които за двете години от юли 2013 досега са подготвили минимум 75 на сто от дисертациите си, са вместо предвидените 8 души - 14. Също 14 са и докторантите, преминали през вътрешна защита - а предвиждането е това да направят 5 човека. 
Защитените докторати са на 12 души, вместо на предвидените 4
Еднакъв е броят само на младите научни работници, зачислени в докторантура - трима, както и на участниците в проекта, които са подготвили материали за хабилитиране - те пък са седем. На участниците, които са се хабилитирали в срока на проекта, са също близо два пъти повече от предвиденото - 7 вместо 4. 
Без излишна скромност можем да кажем, че се справихме с работата по този проект, каза проф.Михаил Илиев. Според него това показва сериозния потенциал от млади хора, посветили се на науката и научните открития, който се развива в Русенския университет. Радостно е, че тези млади специалисти показват не само всеотдайност и последователност, но и иновативност и креативност, без които науката днес е немислима, подчертава проф.Илиев. И вече обмисля следващия проект, който ще ангажира вниманието на младата университетска научна мисъл.