Арх.Светозар ПАНАЙOТОВ: Повод за настоящия текст е публикацията във вестник „Утро“ от 29 януари т.г. със заглавие „Хепи“ отива на конкурс за мястото си в Доходното“. От текста се подразбира, че ще се направи възможното да се удължи срокът за едно неуместно присъствие на заведението „Хепи“ /или друго подобно/ на това място в театралния комплекс. Убеден съм, че това ще бъде груба грешка. Защото - на първо място, заведението не се свързва органично с комплекса. Второ, защото сенниците на заведението, които не могат да се категоризират като преместваеми обекти, закриват по недопустим начин фасадата на сградата, и трето - огражденията на местата за разполагане на масите ограничават достъпа на  гражданите на Русе и гостите на града до сградата.
Новият проект за дострояването на зданието
макар и с доста слабости, по обективни и субективни причини, беше приет, незнайно защо, навремето от Общинския съвет, а не от оторизираното по закон длъжностно лице,  като беше пренебрегнато мнението на експертния съвет при Общината. Във връзка с това публикувах обстойна статия във в.“Утро“ на 17 февруари 2010 г. Намирам, че разсъжденията ми отпреди три години са валидни и днес. За мое удовлетворение същественото ми предложение в тази публикация - северната част на тетралната сграда да премине в патримониума на Община Русе е факт.
Това открива възможността да се осъществи най-подходящото функционално решение за разширението на комплекса, като се преработи споменатият проект, макар и завършен, и се направи по същество нов. В него могат да се осъществят по-добри идеи предвид промяната в собствеността на сградата. Трябва да подчертая, че все още има време за това, тъй като строителната му реализация е в начална фаза. Ако това не стане, ще се допусне фатална грешка и тя ще бъде с много по-голяма негативна стойност от стойността на допълнителните  средства, които ще се изразходват за преработката на проекта.
На първо място следва да се подобри
пространственото ситуиране на разширението на театралния комплекс
Това може да се реализира, като освен достъпът от ул.“Александровска“ тази част получи достъп и от площад „Свобода“. За тази цел следва  помещенията, ползвани досега от ресторант „Хепи“, да се свържат с пространствата на новопроектираното северно крило и в тях да се организира подходящ по местоположение и размер вход от площада. Това ще открие  условия за решение на втория много важен проблем - подхода към тържествената зала „Европа“. В момента достъпът до този важен елемент на театралния комплекс е неглижиран. Решението може да се подобри, като се ползва част от старото крило и се развие ново стълбище  централно по напречната ос на главното театрално фоайе, като стълбището да завършва на втория етаж в ос на зала „Европа“. В резултат на такава преработка на проекта  двата основни елемента на комплекса - голямата зала и зала „Европа“, ще получат функционална самостоятелност.
Останалата част от старото северно крило следва да се реши с оглед да се променя неговото ползване във времето. Нещо, което би трябвало да намери място тук, е богат магазин за сувенири, каталози, албуми с тематика, свързана с Русе. В него може да се популяризират архитектурата на града, археологията, дунавската природа, фестивалът „Мартенски музикални дни“ и т.н. Такива специализирани магазини има във всички градове с развит международен туризъм на Европа,
Убеден съм, че с реализацията на описаните по-горе основни промени комплексът ще придобие качествата на  единен архитектурен организъм.
Театралният комплекс може да получи ново развитие
и към ул.“Черно море“. За целта предвиденият в проекта банков офис, разположен по протежение на  същата улица, следва да се преустрои в просторно заведение за обществено хранене от типа на „Хепи“. С това тази ресторантска функция на комплекса ще се транслира в западната му част.
Към ресторанта може да се приобщи и откритото пространство на улицата, развито на няколко тераси по протежението й, за да се ползва безпроблемно подземният паркинг. По този начин ще се създаде възможност за пространствена връзка със застрояването в съседния квартал зад сградата на Застрахователното дружество „България“ /бившата милиция/ - един от забележителните паметници на архитектурата на града. При това трябва да се обсъди лансираната идея за „Улица Русчук“, която не е възможно да се осъществи като улица, защото едната й страна, поради построената сценична част на театралната сграда, е в пълен анахронизъм със замислената идея заради неподходящия си мащаб и стил (Същевременно намирам  идеята, сама по себе си, за интересна. В тази насока би било уместно
да се изследва възможността да се изгради „квартал „Русчук“
на описаното по-горе  място).
Не по-маловажен е и въпросът с екстериора на сградата. Театралната сграда е с живописна, пластична архитектура. Новата част трябва да има аналогичен, живописен и пластичен образ и мащаб, макар и със съвременен характер. По мое мнение това не е осъществено в одобрения проект. Решението на тази трудна проектантска задача обаче е абсолютно задължително.
В процеса на преработката на проекта, ще възникнат за решаване допълнителни въпроси, освен посочените в настоящия текст и тези, които съм засегнал в споменатата статия от 2010 г. Те са с по-малка сложност и не би трябвало да бъдат проблем за авторския екип.
Във връзка с всичко описано дотук смятам, че нов договор с бъдещ наемател на помещенията, ползвани от ресторант „Хепи“, трябва да се сключи при условия и срок, който не бива да препятства качествената реализация на сградата, чийто живот ще надживее многократно нас, съвременниците й.
И в заключение - сега е време проектът за разширение на уникалния паметник Доходно здание да се реши окончателно и на нивото на отговорността, която са имали неговите създатели - Община и проектанти - преди 110 години.
Това означава същевременно да се програмират точно необходимите средства и етапите за реализацията на комплекса, като не забравяме, че Доходното здание е  построено за четири години - от 1898-а до 1902-ра.
За всичко това са необходими убеденост, зряла воля за действие и последователност от страна на ръководството на града - на кмета и на Общинския съвет.
Редакцията е готова да публикува и други мнения по повдигнатите въпроси.