Народното събрание закри Националната служба по зърното. По предложение на правителството депутатите гласуваха и отмяна на Закона за съхранение и търговия със зърно, който уреждаше съществуването на тази служба. Промените предвиждат Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи с цялото си имущество и архив да премине към Българската агенция по безопасност на храните.
Агенцията ще трябва да осъществява контрол за качество на зърното, а останалите активи, пасиви, архиви, права и задължения, както и данните от регистрите на закритата служба ще преминат към Министерството на земеделието и храните.
Според кабинета с закриването на Националната служба по зърното ще се премахне държавното регулиране на съхранението и търговията със зърно и ще осигури функционирането на сектора изцяло на пазарни принципи.
Ще се създадат условия за цялостно и точно прилагане на принципите и правилата на Общата организация на пазара на зърно на Европейския съюз и ще се премахнат ненужните лицензионни и регистрационни режими при съхранение и търговия със зърно в съответствие с политиката за създаване в страната на благоприятна бизнес среда.
Със Закона за закриване на Националната служба по зърното се прекратява и гаранционният фонд, създаден на основание на отменения закон, а имуществото му ще се ликвидира.