С определение № 567 от 8 юли 2015 г. КЗК наложи временна мярка – спиране на разпространението на рекламен клип на продукта 7 days "Pizzetti", произвеждан от "Чипита България" АД.

Цялостното впечатление от рекламния клип насочва към идеята, че 7 days "Pizzetti" е оригинален италиански продукт. Отделните елементи на рекламата, възприети в тяхната съвкупност, създават сериозен риск от заблуда на потребителите и следователно от увреждане на техните интереси. Рискът се състои в това, че подведени от рекламното послание, потребителите биха закупили "Pizzetti" с впечатлението, че купуват оригинално хлебно италианско изделие. Създаването на погрешно впечатление у потребителите, води до увреждане и на интересите на конкурентите на "Чипита България" АД, които произвеждат, внасят и продават на българския пазар подобен род снаксови закуски.

Описаната по-горе опасност е реална и непосредствена, доколкото цялостната рекламна кампания е все още в етап на активна реализация. Рекламният клип продължава да бъде показван в българския телевизионен ефир на територията на цялата страна и посланието му достига до неограничен кръг потенциални потребители.

С оглед на това КЗК определи, че е наложително да се предприемат незабавни мерки по преустановяване на рекламата, които ще бъдат в сила до окончателното произнасяне по случая с решение на Комисията по същество.

Пълният текст на определението може да бъде намерен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: 
http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043944