Окръжна прокуратура - София установи, че са налице основания за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Ботевград - Георги Георгиев, съобщиха от прокуратурата.

При извършена справка в "Регистър БУЛСТАТ" и лична прокурорска проверка на фирменото дело е установено, че Георги Георгиев е управител и съдружник в търговско дружество - "Керам -97"ООД. Преди встъпването си в длъжност през 2011г., а и до момента не е подавал молба, респ. няма решение на Общото събрание на дружеството за изключването му като управител и съдружник.

Съгласно чл. 41 от Закона за местното самоуправление и местната администрация кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им. Нарушаването на тази императивна забрана представлява основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Общината.

На 05.06.2015г. Окръжна прокуратура -София е сигнализирала за това Общинската избирателна комисия -Ботевград и е изпратила всички документи за проверка и произнасяне. С решение от 26.06.2015г. ОИК - Ботевград е отказала предсрочно да прекрати мандата на Георги Георгиев. Окръжна прокуратура - София е протестирала решението на ОИК-Ботевград пред Административен съд - София област и предстои разглеждане на делото.