С промени в ГПК се разширява обхватът на действията на съдебния изпълнител, които длъжникът може да обжалва.
Съдебните изпълнители няма да могат да налагат запори върху пенсии и заплати, постъпили по банкови сметки. Това предвиждат промени в Гражданския процесуален кодекс, които кабинетът одобри на днешното си заседание.

Ограничението е до размера на минималната работна заплата. В момента тези защитени доходи попадат под ударите на съдебното изпълнение, ако са по сметка.

В същото време обаче поправките в ГПК предвиждат въвеждане на електронните запори върху вземания по сметки в банка с цел да се увеличи ефективността на производството и да се намали таксата на това действие по изпълнението. За целта в преходните разпоредби се предвижда задължение за министъра на правосъдието в 3-месечен срок от влизане в сила на закона да издаде наредба за изграждане на унифицирана среда за обмен на електронни запори.

Оспорване на действията на съдебния изпълнител

Въвежда се изискване за спазване на принципа за адекватност и съразмерност на правната принуда в изпълнителния процес, така че да не се стига до излишно блокиране на дейността на длъжника, каквито случаи се срещат в практиката, водещи включително до невъзможност да се заплащат договорени доставки и заплати на работници и служители.

Разширява се обхватът на действията на съдебния изпълнител, които могат да се обжалват, включително отказа му да спре, прекрати или приключи принудителното изпълнение, както и отказа да извърши нова оценка на имуществото, когато определената цена е била оспорена.

„Въвежда се изискване за задължително назначаване на вещо лице при оценка на имущество с по-висока стойност, както и други мерки, насочени към постигане на справедлива и максимално висока цена при публичната продан. Създава се по-добра защита на несеквестируемия доход, въвеждат се и редица гаранции срещу злоупотреба от страна на взискатели и съдебни изпълнители“, се посочва в решението на МС.

Вещите лица

При определяне на началните цени на продажбите на вещи в изпълнителното производство се въвежда правилото за задължително назначаване на вещо лице за вещи на стойност над 5000 лв., МПС, кораби и въздухоплавателни средства. За имущество на по-ниска стойност назначаването на вещо лице зависи от волята на страните или според необходимостта от специални знания.

Предвижда се всяка от страните да може да оспори цената на вещта към определянето й и да поиска нова оценка с назначаване на вещо лице. Предлага се увеличение на началната цена от 75 на 85 процента от стойността на вещта.

Същевременно се предлага удължаване от една на две седмици на срока, в който купувачът е длъжен да внесе предложената от него цена. Целта е да му се даде реална възможност да получи банков кредит, за да изплати сумата. Това също е мярка за покачване на продажните цени в интерес както на длъжниците, така и на взискателите.