Акционерите на „Спарки“ гласуваха промени в Устава на дружеството, с които дадоха пълномощия на Управителния съвет да издава облигации в размер до 50 милиона лева. Това стана след като документът бе допълнен с нов раздел „Издаване на облигации по решение на Управителния съвет“. Емитирането на ценните книжа ще може да се извърши единствено с решение на УС, без да е необходима надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай. УС ще определя общата номинална и емисионна стойност на емитираните облигации, срока и схемата за погасяването им, начина на изчисляване и периодичността на лихвените плащания.
Решението бе взето с гласовете на 10 888 501 акции или 90,74% от капитала на дружеството. С издаването на облигации „Спарки“ очевидно ще се опита да намали тежестта на многомилионните си кредити към банки и други финансови институции, възлизащи на близо 18 млн. лева. Остава въпросът дали към тези облигации би имало достатъчно висок интерес, който да гарантира по-ниски лихвени плащания. И какви обезпечения биха били предоставени по емисията. 
Общото събрание на акционерите реши с печалбата от миналата година в размер на 1,63 млн. лева да бъде покрита загуба на дружеството от предходни години в същия размер. В края на 2014 г. „Спарки“ имаше 5,5 млн. непокрита загуба, които ще се намалят на 3,87 млн. 
Акционерите освободиха от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им за предходната година и избра за одитор „Гранд Торнтон“ ООД.