2948 са регистрираните в Областната дирекция на МВР престъпления за 2012 година, става ясно от отчета на окръжния прокурор Огнян Басарболиев. Те са с 1.57% по-малко от предходната година, когато е имало 2995 престъпления, и със 7.94% по-малко от 2010 година с регистрирани тогава 3711 кражби и издевателства върху личността. Данните сочат, че регистрираната престъпност в региона намалява, подчертава Басарболиев. 
112 от всичките 2948 престъпления са против личността, 2062 са кражбите, 450 са грабежите, останалите 315 са икономически нарушения. Цифрите говорят, че най-значима роля в престъпленията играят кражбите.
977 бандити са заподозрени в тяхното извършване, като 869 са мъже, 108 са жени, 101 са непълнолетни, има и 17 чужденци. Според окръжния прокурор тези данни не дават пълна картина на състоянието на престъпността в региона, тъй като са налице незаявени от пострадалите кражби, няма и яснота за разкритите престъпления от Териториално звено „Борба с организираната престъпност“, Регионална дирекция „Гранична полиция“, Районно управление „Транспортна полиция“, Териториална дирекция „Национална сигурност“ и Агенция „Митници“ след като получиха функции по разследването от началото на миналата година. Въпреки това изводите, които следват от данните за криминогенната обстановка в района, са запазване на нивото на престъпността спрямо предходните години.  
Общата разкриваемост на престъпленията за съдебния район за 2012 година е 34,13%. Тя е намаляла в сравнение с 2011 и 2010 г. съответно с 1,8% и 1,07%. Новообразуваните досъдебни производства са 3461, което е 3 пъти повече от делата за 2011 година.
През отчетния период прокурорите от района на Окръжна прокуратура са наблюдавали и работили общо по 7119 досъдебни производства, посочва Огнян Басарболиев. От тях 6736 са били разследвани от полицейски служители от структурите на МВР и разследващи митнически инспектори. Останалите 355 дела са разследвани от следователи от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, а 4 дела лично от прокурор.
Досъдебните производства с приключено разследване са 3853 дела. Това показва, че за отчетния период е приключена значителна част от разследваните дела, запазено е и процентно съотношение на техния брой спрямо всички разследвани. Неприключените дела са 885, които са прехвърлени за довършване в тази година.
139 са незабавните производства, което е ръст с близо 80 спрямо 2011 година. Бързите производства са 316.
Общо внесените в съдилищата досъдебни производства през 2012 година са 1051, което е 27.3% от приключилите. Те са внесени срещу 1300 престъпници за извършени 1199 престъпления. Престъпленията против собствеността и общоопасните престъпления представляват близо 2/3 от всички внесени дела.
В началото на 2012 г. в Окръжна прокуратура са били спрени 13 732 дела, от които 255 водени срещу известен извършител и 13 477 срещу неизвестен. Прекратените дела са 3095. За първи път през последните години броят на внесените обвинителни актове превъзхожда броят на внесените в съда споразумения. В съдилищата са разгледани и решени общо 1077 дела. От тях с осъдителна присъда са завършили 448, а с оправдателна присъда - 16. Прекратени от съда няма. Така влезлите в сила през отчетната година осъдителни и санкционни решения са 980. Осъдени и санкционирани са 1246 бандити.
В трите прокуратури са били получени за изпълнение общо 627 присъди и споразумения. Всички те са приведени в изпълнение. 1 от тях е с доживотен затвор, 262 бандити са вкарани в затворите, 193 са с лишени права, 203 са на пробация, 28 са се разминали с обществено порицание.
През 2012 прокуратурите от съдебния район са работили в условията на запазена от предходните години натовареност, смята окръжният прокурор. Всички материали, постъпили в прокуратурата, са решени своевременно и на високо професионално ниво. Запазено е традиционно доброто взаимодействие между прокурорите и другите правозащитни органи. Плод на това професионално сътрудничество са постигнатите добри резултати.