Русенските работодатели заявяват умерен оптимизъм по отношение плановете си за наемане на служители през периода юли-септември, показва изследването на „Менпауър България“ за третото тримесечие на годината. Нетната прогноза за заетостта е +7%, което означава, че мениджърите, предвиждащи увеличаване на персонала си със 7% повече от тези, които предполагат намаление. Плановете за назначения остават относително постоянни спрямо предходното тримесечие, но спадат с 4 процентни пункта в сравнение със същия период на 2014 г.
Макар за Русе показателят да е на положителна територия, той все пак остава далеч от средните стойности за страната. Според анкетата на „Менпауър България“, 21% от българските работодатели предвиждат повишение на числеността на персонала си, 5% очакват свиване, а 72% не прогнозират промяна, с което нетната прогноза за заетостта става +16%. Коригирана съобразно със сезонните колебания, стойността на прогнозата е +10%.
Намеренията за наемане на служители остават относително стабилни в сравнение с предходнототримесечие и се повишават с 2 процентни пункта спрямо същия период на миналата година.
Най-силен пазар на труда очакват работодателите на големи предприятия - те отчитат нетна прогноза за заетостта от +19%. Стабилни темпове на наемане предвиждат и средните предприятия, като тяхната прогноза е за +14%. Работодателите в малките фирми отчитат прогноза от +7%, а в микропредприятията - от +4%.
В сравнение с предходното тримесечие намеренията за наемане на персонал бележат леко подобрение сред средните и микропредприятията, като прогнозите се повишават със съответно 3 и 2 процентни пункта. При малките работодатели обаче се отчита спад с 4 процентни пункта.
Спрямо третото тримесечие на 2014 г. изгледите за наемане се подобряват със съответно 8 и 7 процентни пункта при средните и големите предприятия. Работодателите от малки фирми обаче отчитат спад с 4 процентни пункта, а микропредприятията - с 2 процентни пункта.