6 милиона лева ще отпусне ДФ „Земеделие“ на животновъди за изграждане на магазини, в които ще могат да продават директно на крайни клиенти малки количества суровини и храни. Средствата се предоставят под формата на капиталова субсидия за покриване на разходите за инвестицията. Максималният размер на финансовата помощ достига до 50% от приемливите разходи.
По схемата се финансират инвестиции за изграждане на обекти за търговия на дребно, за купуване на основно търговско оборудване, мобилни хладилни витрини и млекомати за сурово мляко. Средства се отпускат и за директни доставки на сурово мляко, технологично непреработен пчелен мед, яйца от кокошки, малки количества месо от селскостопански птици и зайци и за обработени или преработени храни от селскостопански животни.
Държавната помощ ще се прилага до 31 декември 2020 г., а заявления за кандидатстване ще се приемат до един месец преди изтичане на срока. Инвестициите по схемата за директни доставки се осъществяват със собствени средства или с кредит, предоставен от ДФЗ. Срокът за изпълнението им е 9 месеца от датата на сключването на договора, ако не влизат строително-монтажни дейности, или 18 месеца, ако такива се включват.
В случай че земеделските стопани предпочетат да финансират инвестициите си за директни доставки с кредит, пряко отпуснат от ДФЗ или чрез рефинансиране през търговска банка, те ще разполагат с 48 месеца за погасяването му. Кредитите се отпускат при годишна лихва от 5% при пряко кредитиране от Фонд „Земеделие“ и 7% при рефинансиране чрез търговска банка.