Сметната палата извърши одит на дейността на министъра на здравеопазването по упражняване на правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала в Министерство на здравеопазването за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г., съобщиха от ведомството.

Предмет на одита е дейността на министъра на здравеопазването по упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала. Водеща дирекция в дейността по упражняване на правата на държавата в търговските дружества през 2011 г. е дирекция "Управление на собствеността и лечебни заведения – Търговски дружества", през 2012 г. - "Инвестиционна политика и управление на лечебните заведения-търговски дружества", през 2013 г.- "Инвестиционна политика". Дейността на министъра се подпомага и от дирекциите "Бюджет и финанси" и "Медицински дейности". Контролни функции имат дирекция "Вътрешен одит" и "Инспекторат".

През одитирания период министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата в 80 търговски дружества. От тях 68 са лечебни заведения - търговски дружества, 7 дружества са с друг предмет на дейност (нелечебни търговски дружества) и 5 дружества - с миноритарно държавно участие (до 33 на сто държавно участие в капитала на дружествата, които не са предмет на настоящия одит, поради това, че Сметната палата може да одитира дружества с над 50 на сто държавно участие).

Със 100 на сто държавно участие са 48 търговски дружества. По правен статут търговските дружества с принципал министъра на здравеопазването са 22 ЕООД, от които четири в ликвидация, и 26 ЕАД, от които едно в ликвидация. В системата на Министерство на здравеопазването има и 26 АД с държавно участие с над 50 на сто в капитала и 1 ООД.

За одитирания период министри на здравеопазването са д-р Стефан Константинов и Десислава Атанасова и те носят отговорност за управленските решения. В резултат от извършения одит са направени следните изводи: Липсват контролни процедури за преобразуване и/или сливане на дружества, за поддържане на актуална информация в регистъра на търговските дружества в министерството и за изпълнение на бизнес програмите на дружествата.

Няма ред и критерии за избор на ликвидатори, за иницииране на конкурси за избор на управителни органи, за назначаване на контрольори, за изготвянето на тримесечни доклади за финансовото състояние, за утвърждаване на бизнес програмите, за избор и освобождаване на регистрираните одитори и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на Съвета на директорите. Няма пълна заетост на утвърдените щатни бройки експерт-икономисти във водещата дирекция, което не позволява ефективно изпълнение на функциите, свързани с изготвянето на доклади с икономически анализи, необходими за вземане на своевременни управленски решения.

В министерството не са регламентирани процедури за контрол на дейностите по преобразуване на дружествата, които да осигурят своевременност и законосъобразност на действията. Извършено е само едно преобразуване на лечебно заведение – търговско дружество чрез вливане на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) гр. Стара Загора" ЕАД в "Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) д-р Стоян Киркович" гр. Стара Загора АД. В създадения ред и организация за прекратяване на дружествата чрез ликвидация липсват критерии при избора на ликвидатори. Не са изготвяни и представяни в срок необходимите по закон документи от ликвидаторите. Неефективно и непоследователно е осъществяван контрол при ликвидацията на дружества и не са предприемани своевременни действия. В резултат на това при три от дружествата процедурите са продължили повече от 10 години и към момента на одита не са приключени ликвидационните производства – това са "Вимедит" ЕООД, гр. Видин, "Експомед" ЕООД, гр. София и "Медитър" ЕООД, гр. Ловеч. От петте дружества в ликвидация по време на одита е приключила процедурата само на Лаборекс" ЕАД, гр. София.

Няма писмени правила за реда и начина за назначаване на контрольори в търговските дружества. Няма критерии и показатели за предложенията, правени от водещата дирекция за вземане на решение за освобождаване от отговорност на управителните органи. Във водения в министерството регистър не са отразявани навреме промени в отделните дружества за капитала, наименованията, промени в управителните органи, данни от проведени конкурси, и др. Липсата на актуална информация в регистъра крие риск от вземане на неправилни управленски решения.

Няма условия за ефективно изпълнение на компетентностите на министъра при даване на разрешения за разпоредителни сделки и отдаване под наем на дълготрайни активи на лечебните заведения – търговски дружества. Във вътрешните правила на водещата дирекция липсва ред за съхраняване на документацията. Контролът по приключване на процедурите за продажба и отдаване под наем на дълготрайни активи не е достатъчен.

През одитирания период министърът на здравеопазването е дал 9 разрешения за продажба на дълготрайни активи - четири са за продажба на недвижими имоти, и пет - за продажба на дълготрайни материални активи. Наличната документация в министерството е непълна и недобре съхранена. По време на одита одиторите са изискали и няколко лечебни заведения са предоставили липсващата в министерството документация за продажбите.

Министърът на здравеопазването е дал 10 разрешения на изпълнителните директори на ЕАД за отдаване под наем на дълготрайни активи. За някои от процедурите липсват икономическа обосновка, извлечения от инвентарни книги, протоколи, не са приложени пазарни оценки на наемни цени и документ за собственост. Лечебните заведения–търговски дружества не са предприели ефективни действия за усвояването на целево предоставените средства за капиталови разходи, в резултат на което за одитирания период и предходните три години не са усвоени около 23, 1 млн. лв. (за 2007 г. – около 1, 6 млн. лв.; за 2008 г. – около 4 млн. лв.; за 2009 г. - около 1, 6 млн. лв.; за 2011 г.– около 4,7 млн. лв.; за 2012 г. – 11, 2 млн. лв., като за 2012 г. по-голяма част от средствата са предоставени в края на ноември и през декември, което не позволява усвояването им до края на бюджетната година). С изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, в сила от 01.01.2013 г., неусвоените целеви средства за капиталови разходи следва да се възстановяват в държавния бюджет по ред, определен от министъра на здравеопазването.

В Министерството на здравеопазването не е извършван предварителен контрол от финансовия контрольор по Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор преди поемане на задължения и преди предоставяне на средствата в дружествата. Не са създадени условия за своевременно осчетоводяване на дяловете/акциите на държавата при промяна на капитала на лечебните заведения – търговски дружества. Не са въведени процедури за контрол по осчетоводяване на дялове/акции на държавата.

За 2011 г. не са осчетоводени всички дялове/акции на МЗ, отразени в Търговския регистър към 31.12.2012 г. Осчетоводени са дяловете/акциите на 5 дружества с мажоритарно участие и на 2 дружества със смесено участие. За останалите, на които са предоставени целеви средства за капиталови разходи през 2011 г., не е постъпила документация от водещата дирекция в дирекция "Бюджет и финанси".

За 2012 г., по време на одита се вземат решения от министъра на здравеопазването и от общите събрания на акционерите за увеличаване на капитала с предоставените средствата за капиталови разходи в размер на около 16, 7 млн. лв. Дяловете/акциите на министерството в дружествата, на които са предоставени целеви средства за капиталови разходи през 2012 г., трябва да бъдат отразени в ГФО на министерството за 2013 г.

През одитирания период е намален капиталът в две търговски дружества "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - гр. Бургас и "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, като с цел преструктуриране на държавното имущество с решения на МС са предоставени имоти съответно на община Бургас и община Хисар. Документацията за намаление на капитала в тези търговски дружества не е подадена в дирекция "Бюджет и финанси" и съответно не е осчетоводена.

Увеличен е капиталът чрез непарични вноски, представляващи правото на собственост върху имоти на министерството на четири държавни лечебни заведения – търговски дружества. За апортираните имоти в капитала на СБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД-София и МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол към 31.12.2012 г. в дирекция "Бюджет и финанси" не е осчетоводено увеличаването на акциите на министерството и тези имоти не са отписани от счетоводните регистри.

През 2011 г. и 2012 г. от Министерството на здравеопазването не са предоставяни по проект "Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565" медицинска апаратура, хардуер, софтуер, други ДМА и извършени СМР, съгласно разпоредби от ЗДБРБ за 2011 г. и ЗДБРБ за 2012 г.

Не са създадени ред и организация за изпълнение компетентностите на министъра за одобрение на бизнес програмите на държавните лечебни заведения - търговски дружества и наблюдение на изпълнението им. В предоставените от лечебните заведения бизнес програми се съдържа разнородна по обем и съдържание икономическа и медико-статистическа информация, което не позволява обобщаване на информацията и предоставянето й на министъра.

Не са въведени процедури за изготвяне на доклади за дейността и финансовото състояние на дружествата по тримесечия. Не са определени и единни критерии – показатели за оценка на финансовите резултати и резултатите от медицинската дейност на лечебните заведения, въз основа на които да се анализира дейността и да позволи унифициране и съпоставимост на предоставяната в дирекцията информация.

В заключение: От министъра на здравеопазването е изградена система за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, но тази система не обхваща всички дейности на министъра по упражняване на тези права. Установените пропуски са резултат от несвоевременно взети решения от министъра, липса на координация на действията между структурните звена в министерството и недостатъчен контрол за осигуряване на ефективно изпълнение на правомощията му в държавните лечебни заведения – търговски дружества.

По време на одита от страна на ръководството на МЗ са предприети действия за отстраняване на някои от пропуските. Разработени са нови вътрешни правила за капиталови разходи. Към водещата дирекция е назначен специалист с икономическо образование, определено е длъжностно лице за поддържане на актуални данни в регистъра на Министерството на здравеопазването, въведен е предварителен контрол по Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, сключени са отделни договори с дружествата за предоставянето на целевата субсидия за капиталови разходи за 2013 г. Осчетоводени са апортираните имоти на МЗ в капитала на СБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД гр. София и МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД гр. Ямбол, като са увеличени акциите на министерството и апортираните имоти са отписани от счетоводните регистри на МЗ. Създадена е работна група за изготвяне на единни икономически и медико-статистически критерии и показатели, които да бъдат заложени в годишните бизнес програми на държавните лечебните заведения – търговски дружества. За първи път е изготвен доклад с обобщен анализ за дейността и финансовото състояние на дружествата за първото тримесечие на 2013 г.

За подобряване на организацията и управлението на дейността при упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала са дадени препоръки на министъра на здравеопазването.