През първите три месеца на тази година българската икономика е отбелязала най-силното си повишение от второто тримесечие на 2011 г. насам, показват обявените вчера сезонно изгладените данни на националната статистика. За периода януари-март Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 0,9%, а на годишна база увеличението е с 2%. Миналата година БВП се разшири с 1,7% - най-бързия растеж от две години насам. 
За първото тримесечие на 2015 г. БВП в номинално изражение достига 17,141 млрд. лева. Реализираната добавена стойност е 14,480 млрд. лeвa.
Най-съществен принос за нарастването на БВП имат износът и инвестициите. Външнотърговското салдо е отрицателно, като износът се е повишил с 9.1% спрямо същото тримесечие на 2014 г. и с 1.2 на сто спрямо последните три месеца на миналата година. 
Вложенията в България за периода януари-март възлизат на 3.4 млрд. лв., което представлява ръст от 2.6% на годишна и с 0.4% на тримесечна база. Бруто капиталообразуването заема 20% относителен дял в БВП.
Най-голям дял в икономиката заема крайното потребление, което дава 85.8% от БВП, като стойността му е 14.7 млрд. лв.