След като бе създадено звено „Летище Русе“ и Общината вече може сама да кандидатства за издаване на лиценз за летателна площадка, кметът Пламен Стоилов прави следващата крачка, като предлага на съветниците общинското търговско дружество „Летище Русе“ ЕООД да бъде ликвидирано. Ликвидатор ще бъде Стамен Цанев, който ще получава минималната работна заплата, а управителят Николай Горчев ще бъде освободен от длъжност поради прекратяване на дружеството. 
Русе е първата община с общинско летище в България и в тази връзка общинска администрация предложи на министъра на транспорта промени в наредба 20 за летателните площадки, с които общините или общинските предприятия също да имат право да подават заявления за лицензиране на летателни площадки. Промените бяха обнародвани в Държавен вестник през април и затова не е необходимо общината да прави „Летище Русе“ търговско дружество. По този начин ще се избегне рискът от загуба на общинското имущество при процедура по ликвидация на дружеството или обявяването му в несъстоятелност. 
Намерението на общината е след лицензирането на летището да търси инвеститор, който да го разработи.