С 44 стотинки на килограм живо тегло се е покачила средната реализационна цена на свинското месо през миналата година, става ясно от предварителния отчет за 2012 г. на „Свинекомплекс Николово“. За цялата година тя е 3,05 лв./кг живо тегло при 2,61 лв. за 2011 г. Средната продажна цена на угоени прасета е 2,56 лв./кг ж.т., а на подрастващи прасета - 3,86 лв./кг ж.т.
Оскъпяването на продукцията идва основно заради по-високите цени на фуражите. През 2012 г. са похарчени над 3 млн. лева за закупуване на необходимите за изхранването на животните 6809 тона фуражни смески. Отглежданите в комплекса животни намаляват през миналата година с над 2700 - от 14 077 през 2011 г. до 11 367.
По-високите цени на свинското месо помагат на „Свинекомплекс Николово“ да увеличи продажбите си с около 1,4 млн. лева. 5,45 млн. лева приходи са реализирани от продажби на живи животни, а 2,57 млн. лева - от продажби на месо и месна продукция. Печалбата за миналата година нараства драстично и от 59 000 лева през 2011 г. скача на 481 000 лева.
През последното тримесечие на 2012 г. „Свинекомплекс Николово“ прехвърля дейността си по производство на преработена животинска продукция на своето дъщерно предприятие „Липник-Свинекомплекс Николово“ ЕООД. Приходите от продажби на местни продукти за периода октомври-декември влизат във финансовите отчети на дъщерното дружество, така че приходите в този сегмент за 2012 г. реално са по-големи и ще бъдат отразени в консолидирания отчет на „Свинекомплекс Николово“. За цялата 2012 година между двете дружества има сключена сделка за доставка на живи животни в размер на 297 000 лева, както и за наем на производствени цехове в размер на 78 000 лева.