В края на 2014 г. натрупаните активи в пенсионните фондове се равняват на 8,16 млрд. лв. и регистрират ръст от 1,355 млрд. лв. или 19,91 на сто в сравнение с  края на 2013 г., съобщи Комисията за финансов надзор. Увеличението е както за сметка за постъпилите през годината нови вноски, така и от реализираната доходност. 
Пенсионноосигурителните дружества приключват 2014 г. с общи приходи в размер на 148,4 млн. лв., което представлява увеличение с 14,05 на сто. Те реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2014 г. в размер на 40,575 млн. лв. или с 9,91 на сто повече в сравнение с 2013 г.
За последните две години среднопретеглената доходност на Универсалните пенсионни фондове, където задължително се осигуряват допълнително за втора пенсия родените след 1960 г., е 5,45% годишно. Доброволните пенсионни фондове, в които може по желание да се инвестира за трета пенсия, носят 5,62% средногодишно.
Към 31.12.2014 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове - универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми - достига 4 291 099 лица, което представлява нарастване със 102 934 лица или с 2,46 на сто спрямо осигурените към края на 2013 г.