Отпускането на лекарствените продукти, заплащани от НЗОК в извънболничната помощ, става с рецепти, на които са изписани четиризначни МКБ кодове.

От 1 януари 2013 г. всички първични медицински документи е трябвало да се отчитат с четиризначен МКБ код. Това заявяват от НЗОК във връзка с появила се в медиите информация, че заради пропусната цифра в протоколите за отпускане на лекарства се бави лечението на пациенти с тежки заболявания Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

За целта е трябвало използваните дотогава тризначни МКБ кодове на включените в Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за които НЗОК заплаща напълно или частично, да бъдат променени в четиризначни. Промяната е следвало да извърши Националният съвет по цени и реимбурсация, съвместно с националните консултанти по съответните заболявания в срок до месец ноември.Актуализацията на ПЛС е направена и от 1 декември 2013 г. всички лекарствени продукти, включени в Приложение 1, са с четиризначен МКБ код.

На 25.11.2013 г. НЗОК е изпратила до всички РЗОК "Указание за преминаване от тризначни към четиризначни МКБ кодове при предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК в извънболничната помощ".

Указанието е съгласувано с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България и е публикувано, както на интернет страницата на НЗОК – линк "За общопрактикуващи лекари", така и на интернет страницата на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

В указанието ясно и недвусмислено е записано: "Постъпващите след 31.12.2013 г. протоколи и придружаващи документи за издаване на протокол в РЗОК трябва да бъдат само с четиризначни МКБ-кодове".

За да не бъдат затруднени пациентите, които получават лекарства по протоколи за лечение на някои заболявания, има гратисен период до 1 септември 2014 г., през който ще бъдат изпълнявани и рецепти, на които лекарствените продукти са изписани с тризначни МКБ кодове. Гратисният период се отнася само за протоколи, издадени до края на декември 2013 г.