Разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2014 г. са с 3,9% повече спрямо 2013 година, отчита инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през март 2015 г. Плановете до края на годината обаче са за свиване на инвестициите с 30,4% спрямо направените през предходната година. Много по-песимистични са нагласите в частния сектор, който формира 81% от общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи. Мениджърите предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 37,8% спрямо 2014 година.
Най-голям е относителен дял на очакваните инвестиции в енергетичните и свързаните с водата отрасли (36,3%). И при тях обаче се предвижда намаление от 34,4% спрямо предходната година.
На второ и трето място по прогнозен обем на инвестициите са отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление и тези, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки, които също очакват намаление на инвестиционните си програми съответно с 26,9% и 29,1%.